Σὲ ἠχητικὴ μορφὴ

Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τήν εὐπρέπειαν
Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου
Ὡς τοῦ Κυρίου μαθητής
Βηθλεέμ ἑτοιμάζου
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ
Κατακόσμησον τόν Νυμφῶνα σου, Σιών
Χαῖρε καί εὐφραίνου πόλις Σιών
Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρός τό ἑκούσιον Πάθος
Κυκλώσατε, λαοί, Σιών
Τήν Ἀνάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ
Εἰ καί ἐν τάφῳ κατῆλθες Ἀθάνατε
Δεῦτε ἀπό θέας γυναῖκες εὐαγγελίστριαι
Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας τό μυστήριον
Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων
Παράδοξα σήμερον, εἶδον τά ἔθνη πάντα
Κωνσταντῖνος σήμερον
Ἐάν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 06/10/2022 10:43:43 μμ