03/12/09 Κατάταξη στο Αγιολόγιο του Αγιοταφίτου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, Ηγουμένου του Φρέατος του Ιακώβ

Το Φρέαρ του Ιακώβ, μαρτυρούμενον εις την Παλαιάν Διαθήκην (Γεν. 33,19) και εις την Καινήν Διαθήκην (Ιω. 4), είναι εν από τα αυθεντικώτερα προσκυνήματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κείμενον ανά μέσον των ορέων Γεβάλ και Γαριζίν της περιοχής της Σαμαρείας. Τούτο διεφυλάχθη δια μέσου των αιώνων υπό της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ως κόρη οφθαλμού και παρεδόθη ως πολύτιμος κληρονομία εις ημάς τους συγχρόνους. Εις τούτο διηκόνησαν Αγιοταφίται ηγούμενοι, εξ ων εξαιρέτως ο Μητροπολίτης Σωφρόνιος Γάζης, ο αρξάμενος να ανεγείρη την 30ην Αυγούστου 1908 επί του Φρέατος περικαλλή και ευρύχωρον ναόν, παραμένοντα ημιτελή από του 1920. Η θεία Πρόνοια φαίνεται ότι επεφύλασσε την αποπεράτωσιν τούτου εις τον νυν ρέκτην ηγούμενον Αρχιμανδρίτην π. Ιουστίνον.

Ούτος το 1998 επί των θεμελίων του παλαιού ανήγειρε περικαλλή και περίτεχνον ναόν άξιον της ιστορίας και της δόξης του προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ. Ανήγειρε ναόν επ' ονόματι της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, εκείνης, εις την οποίαν απεκάλυψε παρά το Φρέαρ ο Κύριος ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός (Ιω. 4). Εις το βόρειον κλίτος του ναού τούτου ανήγειρε παρεκκλήσιον επ' ονόματι του Αγίου Ιουστίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος, εκ Νεαπόλεως καταγομένου, και εις το νότιον κλίτος τούτου παρεκκλήσιον επ' ονόματι του βιαίως και μαρτυρικώς τελειωθέντος εις το Φρέαρ, Αγιοταφίτου ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, την 16ην /29ην Νοεμβρίου 1979.

Τούτον εις νεαράν ηλικίαν προσελθόντα εις Ιεροσόλυμα και δεχθέντα το μοναχικόν σχήμα εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και την ιερωσύνην εις την Μητέρα των Εκκλησιών, ζήσαντα οσιακώς και μαρτυρήσαντα εξ αδίκου και ανοσίου επιθέσεως εις το Φρέαρ του Ιακώβ την 16ην/29ην Νοεμβρίου 1979, απεφάσισεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, να κατατάξη εις το αγιολόγιον αυτής δια Συνοδικής αποφάσεως αυτής εις την Συνεδρίαν Ν' / 11-9-2009.

Δια την πραγματοποίησιν της αποφάσεως αυτής μετέβη εις το Φρέαρ ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ' μετά συνοδείας Αρχιερέων και ιερέων.

Προσελθών, εγένετο δεκτός εν θερμή υποδοχή υπό του ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου και πολλών ιερέων Αγιοταφιτών και ιερέων άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, εν ω πλήθος πιστών είχεν ήδη ασφυκτικώς κατακλύσει τον παμμεγέθη ιερόν ναόν και τα προαύλεια αυτού.

Μετά τον Όρθρον μετά της Αρτοκλασίας, ηκολούθησε πανηγυρική θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ' και συλλειτουργούντων Αυτώ των Ιερωτάτων Μητροπολιτών Νεαπόλεως κ. Αμβροσίου, Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των παρεπιδημούντων Ιερωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κύπρου, Μόρφου κ. Νεοφύτου και Ταμασού κ. Ησαΐου, του βοηθού Επισκόπου Αυλώνος κ. Αντωνίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου και Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Γέροντος Αρχιγραμματέως και πλήθους ιερέων Αγιοταφιτών και άλλων εκ των Εκκλησιών της Κύπρου, Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας και Ουκρανιας, οίτινες ηγούντο των προσκυνηματικών αυτών ομάδων, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου, του Πρέσβεως της Κύπρου εις το Ισραήλ κ. Αναστασίου Τζώνη, του διπλωματικού Αντιπροσώπου της Κύπρου εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Τάκη Δημοσθένους και του Εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργού κ. Αιμιλίου Νικολάου.

Η θ. Λειτουργία ετελέσθη με όλην την τυπικήν τάξιν και την βυζαντινήν σεμνότητα καί μεγαλοπρέπειαν, των ψαλτών ψαλλόντων εις ύφος βυζαντινόν, ελληνιστί και αραβιστί και των πιστών διαφόρων εθνικοτήτων, Ελλήνων, Κυπρίων, Αραβοφώνων, Ρώσων, Ρουμάνων, Ουκρανών εν κατανύξει προσευχομένων και μετεχόντων εις το μυστήριον της θείας οικονομίας δια την σωτηρίαν ημών, της του Χριστού δηλονότι ενανθρωπήσεως, σταυρώσεως και αναστάσεως και του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας, του αγιασμού και της κατά χάριν θεώσεως αυτών.

Η εορτή όντως εγένετο μία μαρτυρία Ορθοδοξίας, μαρτυρία του αληθινού Θεού ημών, του ενδοξαζομένου εν τοις αγίοις Αυτού. Ο άγιος, εν τω οποίω και πάλιν εδοξάσθη ο Θεός, ήτο ο μαρτυρικώς τελειωθείς εις το προσκύνημα του Φρέατος, καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Αγιοταφίτης Φιλούμενος, την 16ην /29ην Νοεμβρίου 1979.

Προ της θείας Κοινωνίας ανεγνώσθη υπό της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ' από της Ωραίας Πύλης η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις κατατάξεως Αυτού εις το αγιολόγιον, καθότι και οσιακώς έζησε και δια την πίστιν αυτού εθανατώθη βιαίως παρά το Φρέαρ και εν ώρα ακολουθίας του Εσπερινού. (βλ. http://jp-newsgate.net/gr/2009/12/01/463/ ).

Επί ώραν πολλήν οι Αρχιερείς και οι ιερείς μετέδιδον την θ. Κοινωνίαν εις τους πιστούς, ο δε Μακαριώτατος προσέφερε την φιλοτεχνηθείσαν εικόνα του αγίου ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Η καθιέρωσις της μνήμης του Αγίου Φιλουμένου απετέλεσεν εορτήν του Φρέατος, εορτήν της Εκκλησίας Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου, της πόλεως της Νεαπόλεως και σταδιακώς θα αποτελέση εορτήν και των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αι οποίαι μετά την ανακοίνωσιν αυταίς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων θα εντάξουν αυτόν εις το αγιολόγιον αυτών.

Ο ανεγείρας τον περικαλλή ναόν της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος μετά των παρεκκλησίων του Αγίου Ιουστίνου και του Αγίου Φιλουμένου, καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, ευχαριστών τον Μακαριώτατον δια την ληφθείσαν απόφασιν αγιοκατατάξεως, προσέφερεν εις Αυτόν πολύτιμον αδαμαντοκόλλητον σταυρόν ευλογίας, μετά δε την θ. Λειτουργίαν παρέθεσεν εις τον Μακαριωτατον την συνοδείαν Αυτού και εις πάντας πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΗ εικόνα του νέου ιερομάρτυρος αγίου Φιλουμένου, ηγουμένου του  Φρέατος

Η τελετή της Αρτοκλασίας

Η θεία Λειτουργία δια την αγιοκατάταξη

Η εικόνα της Αγίας Φωτεινής και του Αγίου Φιλουμένου προς προσκύνηση

Το λείψανο του Αγίου Φιλουμένου

Ο Μακαριώτατος αναγινώσκει την απόφαση της αγιοκατατάξεως

Ο ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος, κρατά το άγιο λείψανο

Η λιτάνευση της ιεράς εικόνος και του λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου

Η λιτάνευση της ιεράς εικόνος και του λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου

Ο Μακαριώτατος, ο Άγιος Μόρφου και οι  Πρόξενοι Ελλάδος και Κύπρου

Ο Μακαριώτατος, ο κ. Νικόλαος Αιμιλίου και οι Πρόξενοι Ελλάδος και Κύπρου

Η παρατεθείσα υπό του ηγουμένου τράπεζα


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 30/03/2023 5:48:19 μμ