Κυριακή, 25 Ιουλ, 2021
Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

01/09/09 Χρονικό των επισκέψεων των ημερών του Δεκαπενταύγουστου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΩ Γ' ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Γρηγοριανόν (1-9-2009) / Ιουλιανόν ( 19-8-2009).

Κατά τας ημέρας του Δεκαπενταυγούστου η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ' εδέχθη πολλάς ομάδας προσκυνητών, των οποίων προΐσταντο οι ιερείς αυτών, πάντων αφιχθέντων, δια να μετάσχουν εις την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.


Ειδικώτερον, το Σάββατον, 9/22-8-2009, ήτο η ημέρα συμπληρώσεως τετραετίας από της εκλογής του Μακαριωτάτου εις τον τετιμημένον Θρόνον του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Την ημέραν ταύτην ο Μακαριώτατος υπεδέχθη τον Μητροπολίτην Σερρών κ. Θεολόγον, μεθ' ομάδος 100 προσκυνητών εις το Πατριαρχείον. Τούτους εκαλωσώρισεν ο Μακαριώτατος, αποκαλών τον μεν Μητροπολίτην «σχεδόν Αγιοταφίτην», τους δε συνοδούς αυτού ιερείς και λαϊκούς «προσκυνητάς, θεωρούς των τόπων, εις τους οποίους κατεσκήνωσεν ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός».


«Οι προσκυνηταί της Αγίας Γης», είπεν ο Μακαριώτατος, «ως θεωροί των φυσικών τόπων, γίνονται και θεωροί πνευματικοί του έργου της οικονομίας του Θεού δια την σωτηρίαν του κόσμου, δηλαδή του έργου της ενανθρωπήσεως, του σταυρού και της Αναστάσεως του Υιού του Θεού εις τους τόπους, τους οποίους ανέδειξεν ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, την φύλαξιν των οποίων ανέθεσαν εις την Εκκλησίαν Ιεροσολύμων και την Αγιοταφιτικήν ημών Αδελφότητα.


Υμείς γίνεσθε θεωροί των τόπων τούτων και του έργου του επιτελεσθέντος εις αυτούς. Δια της θεωρίας αυτής ομού θα γίνητε θεωροί της δόξης του Θεού, ως οι Απόστολοι επί του όρους Θαβώρ. Θεωρία της δόξης του Θεού είναι η μεταμόρφωσίς μας και η ενότης μας με τον Θεόν. Ο Κύριος μετεμορφώθη δι' ημάς. Εν τω μυστηρίω της θ. Ευχαριστίας ο Χριστός γίνεται ψηλαφητός και θεατός δι' ημάς. Την εμπειρίαν υμών εκ των αγίων Τόπων καλείσθε να μεταδώσητε εις τους συγγενείς σας και το περιβάλλον σας».


Ο Μητροπολίτης Σερρών ανταπαντών είπεν: «Μακαριώτατε Πάτερ και Δέσποτα.
Ευρισκόμεθα ενώπιόν Υμών, του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Αγίας Σιών, πλήρεις αισθημάτων αγάπης, σεβασμού και εκτιμήσεως. Ευχαριστούμεν τον Θεόν δια την επίσκεψιν ταύτην, την θεωρίαν ταύτην εν τη συγκυρία της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Μητρός του Θεού και Μητρός ημών. Απολαμβάνομεν τους κόπους των έργων Υμών, αναλογιζόμεθα τας δυσκολίας, τα προβλήματα, τας αγωνίας Υμών. Ενθυμούμεθα το έργον του Αποστόλου Παύλου, κηρύξαντος «εν κινδύνοις εξ εθνών, κινδύνοις εν ψευδαδέλφοις Ζητούμεν την ευλογίαν Υμών δια το προσκύνημα. Δυστυχώς και εις Ελλάδα ακούομεν φωνάς απογαλακτισμού εκ της Εκκλησίας. Εις πρόσφατον συνέντευξιν Υμών εδηλώσατε ότι παρακολουθείτε εναγωνίως ταύτα. Ημείς μεταποιούμεν την αγωνίαν Υμών εις προσευχήν. Επί τη εκλογή Υμών ευχόμεθα Υμίν έτη πολλά, άλυπα, ευλογημένα και σωτήρια. Προσφέρομεν Υμίν ως ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης αργυρούν χειροποίητον λιβανοθήκην δια τας προσευχάς Υμών. Είθε η Πατριαρχία υμών να λάμπη ως ο άργυρος ούτος. Προσφέρομεν επίσης άμφια και κάλυμμα Επιταφίου και της Αγίας Προθέσεως δια το Άγιον Θεομητορικόν Μνήμα εν Γεθσημανή. Ταύτα είναι μία χρυσοκέντητος και μικρά δωρεά δια τας ανάγκας του Πατριαρχείου. Και ημείς, ως τέκνα της μητρός ημών Ελλάδος, παρακαλούμεν όπως ο Θεός κατευοδώση το έργον Υμών. Παρακαλούμεν επίσης όπως ο Θεός κατευοδώση το έργον των Αγιοταφιτών, ως αναποσπάστων μελών της μητρός Ελλάδος. Η Εκκλησία είναι η ενότης του γένους ημών».


Ο Μακαριώτατος προσέφερε εις τόν Μητροπολίτην Σερρών κ. Θεολόγον και εις τους ιερείς αυτού φιλτισένιον εγκόλπιον, σταυρούς και άλλα δώρα, ενθύμια από την Αγίαν Γην.

Την Δευτέραν, 11/24 Αυγούστου 2009, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ' εδέχθη τον Λουθηρανόν Αρχιεπίσκοπον Καναδά Right Rev. Fred Hiltz, συνοδευόμενον υπό του Αγγλικανού Επισκόπου εις Ιεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.


Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο συζήτησις επί της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην έως και του Κατάρ, ένθα το Πατριαρχείον ίδρυσε νέαν Εκκλησίαν. Εγένετο επίσης συζήτησις επί της υπαρχούσης θρησκευτικής συμβιώσεως εις Ιεροσόλυμα και επί του αληθινού οικουμενισμού ως διαλόγου και κοινωνίας εν αγάπη και αληθεία επί τη βάσει της ζωής της Εκκλησίας δια μέσου των αιώνων. Επί της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ εγένετο συζήτησις ως του ομφαλού της γης, ένθα οι προσκυνηταί προσερχόμενοι και υμνολογούντες, μεταμορφούνται. Τούτο το έργον της πνευματικής τελειώσεως και σωτηρίας συντελείται εν τη Εκκλησία, τελούση ενταύθα δια μέσου των αιώνων εν καταστάσει πνευματική, μετά της φυσικής όμως κληρονομίας αυτής, της περιουσίας αυτής, εν τη εννοία των προσκυνημάτων, μοναστηριών, οικημάτων, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σημαντικόν ποσόν του προϋπολογισμού αυτού διαθέτει το Πατριαρχείον δια το φιλανθρωπικόν και εκπαιδευτικόν αυτού έργον.


Ο Αγγλικανός Primate ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την υποδοχήν και την κατατόπισιν και ανεφέρθη εις την συνάντησιν, ην είχον προ έτους εις το πλαίσιον του Lambeth Conference, εις το οποίον ήτο προσκεκλημένος ο Μακαριώτατος υπό του Αρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας Most Rev. κ. Roouan William.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τον Μητροπολίτη Σερρών και τη συνοδεία αυτού

Ο Μακαριώτατος με τον Right Rev.Fred Hiltz και τον κ. Σουχέλ Νταουάνη

Ο Μακαριώτατος επιδίδει στον κ. Hiltz βιβλίο χειρογράφων της βιβλιοθήκης

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 134 επισκέπτες.