Πέμπτη, 25 Ιουλ, 2024
Κοίμησις Αγ. Άννης, Ολυμπιάδος διακ. Ευπραξίας.

28/08/09 Η εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΦ' ΕΣΠΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΣΕΠΤΟΝ ΑΥΤΗΣ ΜΝΗΜΑ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗι

Γρηγοριανόν (28-8-2009) / Ιουλιανόν (15-8-2009)

Ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή παρέμεινεν ανοικτός συνεχώς και μετά την τελετήν του Επιταφίου δια τας χιλιάδας των προσκυνητών, κατερχομένων τας βαθμίδας αυτού, αναπτόντων κηρία και προσκυνούντων το πάνσεπτον μνήμα της Υπεραγίας Θεοτόκου και την επί του Επιταφίου ιεράν αυτής εικόνα.


Εν ω αύτη ήτο η κίνησις εν τω Ναώ, ήρξατο η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού την 3ηνμ.μ., χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου και του Γέροντος Δραγουμάνου, Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, επιβλέποντος την τήρησιν της τάξεως, και συμμετεχόντων ιερομονάχων και ιερέων Αγιοταφιτών και παρεπιδημούντων εξ άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών.


Την πρωΐαν της κυριωνύμου ημέρας της εορτής, περί ώραν 7.30 π.μ., κατελθών ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ' μετά συνοδείας εις Γεσθημανήν προεξήρξε της πανηγυρικής θ. Λειτουργίας εις το Θεομητορικόν Μνήμα, συλλειτουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και Ελευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, Γέροντος Δραγουμάνου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου, και Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και του εξ Ελλάδος παρεπιδημούντος Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσσού κ. Ευγενίου της Εκκλησίας της Κρήτης και πολλών ιερέων, εν ω πλήθος πιστών προσήρχοντο και παρέμενον εν τω Ναώ δια παρακολούθησιν της θ. Λειτουργίας, εν ω άλλοι ήναπτον κηρία, πληρούντες και φωτίζοντες τας βαθμίδας, και εξήρχοντο.


Ο Μακαριώτατος μετέδωσε την θ. Κοινωνίαν εις τους εν ευλαβεία και πυκναίς τάξεσι προσελθόντας πιστούς από της πύλης του Θεομητορικού Μνημείου και οι ιερείς από των παρεκκλησίων του πρωτομάρτυρος Στεφάνου και των Αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης.


Μετά την απόλυσιν της θ. Λειτουργίας και την διανομήν του αντιδώρου, ο Μακαριώτατος μετά συνοδείας ανήλθεν εις το ηγουμενείον, ένθα ο ηγούμενος Πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος προσέφερε πλουσιοπαρόχως σταφυλάς, γλυκίσματα και αναψυκτικά.


Προπίνων ο Μακαριώτατος, ηυχήθη εις τους συνοδούς και συλλειτουργούς αρχιερείς και ιερείς, εις τον ηγούμενον Αρχιμανδρίτην π. Φιλούμενον και τους ευλαβείς εορταστάς την βοήθειαν και προστασίαν της Υπεραγίας Θεοτόκου και τας πρεσβείας αυτής προς Κύριον δι' αγιασμόν και σωτηρίαν.


Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον ηγούμενον Πανοσιώτατον π. Φιλούμενον δια την λαμπράν υποδοχήν και την εν ευταξία τέλεσιν της ιεράς Πανηγύρεως της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος είπεν ότι η Θεοτόκος είναι πρόξενος της σωτηρίας ημών ανθρωπίνως, διότι Αύτη ανταπεκρίθη εις την κλήσιν του Θεού και εδάνεισε την σάρκα Αυτής εις τον σαρκωθέντα και ενανθρωπήσαντα Υιόν και Λόγον του Θεού και Υιόν Αυτής, Σωτήρα ημών Ιησούν Χριστόν. Τούτον ηκολούθησε διακονούσα καθ' όλον τον επίγειον βίον Αυτού έως και του Σταυρού και ήτο η πρώτη ακούσασα το μήνυμα της Αναστάσεως Αυτού. Θανούσα ως άνθρωπος και ενταφιασθείσα εις το εν Γεθσημανή πάνσεπτον μνήμα Αυτής, δεν εκρατήθη υπό του θανάτου, αλλά μετέστη υπό του Υιού Αυτής ψυχή τε και σώματι δια την παναγιότητα Αυτής εις τον ουρανόν, ένθεν και εκτενώς πρεσβεύει καθ' ημέραν υπέρ του ανθρωπίνου γένους, του εν κινδύνοις ανάγκαις και περιστάσεσι ευρισκομένου.


Δια της μεγάλης ταύτης Θεομητορικής εορτής συνεπληρώθη ο κύκλος των εορταστικών εκδηλώσεων ευλαβείας και τιμής κατά τον Δεκαπενταύγουστον προς το πρόσωπον της Υπεραγίας Θεοτόκου εις την Σιωνίτιδα Μητέρα των Εκκλησιών και αναμένεται η μετ' οκτώ ημέρας Απόδοσις της εορτής αυτής, την 23ην Αυγούστου και η άνοδος της ιεράς εικόνος της Κοιμήσεως από του χώρου της Πλατυτέρας όπισθεν του Θεομητορικού Μνήματος, ένθα εκτίθεται εις προσκύνησιν, εις το παρεκκλήσιον αυτής έναντι του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως.


Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εωρτάσθη επίσης μετά πολλής ευλαβείας και μεγάλης συμμετοχής πιστών εις την παρά την Ραμάλλαν κώμην ταύτην του Αμπούντ, έχουσαν τον ναόν αυτής αφιερωμένον εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εις την κώμην του Αμπούντ μετέβη μετά συνοδείας εξ Ιεροσολύμων ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος και προεξήρξε της θ. Λειτουργίας επί τη εορτή της Κοιμήσεως εκήρυξεν τον θείον λόγον προς οικοδομήν των πιστών.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΗ ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου

Ο Μακαριώτατος έμπροσθεν του Θεομητορικού Μνήματος

Ο Μακαριώτατος διανέμει το αντίδωρο

Ευλαβείς προσκυνητές ιστάμενοι στις βαθμίδες του ιερού Προσκυνήματος

Ευλαβείς πιστοί τοποθετούν κεριά στις βαθμίδες του ιερού Ναού

Ο Μακαριώτατος προπίνει για τη Θεομητορική εορτή

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 72 επισκέπτες.