13/08/09 Οι εκπρόσωποι της Οργανώσεως IOCC (International Orthodox Christian Charities, Inc) επισκέπτονται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ IOCC κ. DIRK LACKOVIC-VAN GORP ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ MR. GREGORY MALZUΚ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΝ Γ'

Γρηγοριανόν (13-8-2009) / Ιουλιανόν (31-7-2009)


Την Πέμπτην, 13-8-2009, επεσκέφθησαν τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ' ο απερχόμενος Διευθυντής της IOCC κ. Dirk Lackovic-van Gorp μετά του διαδόχου αυτού κ. Gregory Malzuk.


Εις το πλαίσιον της επισκέψεως αυτής εγένετο συζήτησις επί των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων τής IOCC (INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES, INC.) (Διεθνούς Φιλανθρωπικής Ορθοδόξου Οργανώσεως). Η οργάνωσις αυτή συντηρείται εκ προσφορών των μελών των Ορθοδόξων Εκκλησιών της Αμερικής, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και οικουμενικών φίλων. Διατηρεί αντιπροσωπείαν εις την Ιερουσαλήμ με προσωπικόν εξ υπαλλήλων.


Διαρκούσης της υπηρεσίας του κ. Dirk Lackovic, η οργάνωσις αυτή εβοήθησε οικονομικώς το Πατριαρχείον, δια να ανταποκριθή εις τας ανάγκας των θυμάτων της πολεμικής συρράξεως εις Γάζαν. Ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον κ. Dirk δια τούτο και επεσήμανε εις τους επισκέπτας εκπροσώπους της IOCC τας δραστηριότητας του Πατριαρχείου, εις τας οποίας χρειάζεται βοήθειαν και συμπαράστασιν, ως εις ανέγερσιν εκκλησιών, οικισμών και σχολείων και ηυχαρίστησεν αυτούς δια την άχρι τούδε οικονομικήν ενίσχυσιν αυτών.


Ο νέος αντιπρόσωπος της IOCC κ. GREGORY MALZUΚ Σλοβακικής Καταγωγής, υιός ιερέως, είναι ειδικός εις θέματα Διεθνών Σχέσεων και ειρήνης. Ο κ. Dirk, διεβεβαίωσε τον Μακαριώτατον δια την συνέχισιν της καλής συνεργασίας και μετά του διαδόχου αυτού. Ο Μακαριώτατος επέδωσε τω νέω Διευθυντή τής IOCC μετάλλιον των 2.000 ετών χριστιανοσύνης του Πατριαρχείου.


Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τους κ. Dirk Lackovic van Gorp και κ. Gregory Malzuk


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 02/10/2022 1:24:46 μμ