Παρασκευή, 19 Απρ, 2024
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Παφνουτίου ιερομάρτυρος, Γεωργίου επισκόπου Πισιδίας του ομολογητού, Τρύφωνος αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου του εν Πέργη, Σωκράτους και Διονυσίου των μαρτύρων, οσίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυόδητου, κτίτορος Ι. Μ. Φλαμουρίου Πηλίου (1594), Αγαθαγγέλου οσιομάρτυρος του νέου (1818).

16/09/09 Μήνυμα ειρηνικής συμβιώσεως στην Ιερουσαλήμ απευθύνει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος


Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ', ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ

Γρηγοριανόν (16-9-2009) / Ιουλιανόν (3-8-2009).

Την Τετάρτην, 3ην/16ην Σεπτεμβρίου 2009, έλαβε χώραν εκδήλωσις της Ισραηλινής Αστυνομίας εις το Αστυνομικόν Κέντρον πλησίον της Ρωσικής Αποστολής (Missia) επί τη ενάρξει του Νέου Ιουδαϊκού Έτους. Εις την συγκέντρωσιν ταύτην της Αστυνομίας ήσαν προσκεκλημένοι και οι εκπρόσωποι των χριστιανικών ομολογιών της Αγίας Γης και οι προύχοντες αυτών.

Άμα τη αρχή της εκδηλώσεως, ωμίλησεν ο ραββίνος των Ιεροσολύμων, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το παρελθόν έτος ήτο έτος αγαθών αλλά και δυσκολιών. Το παλαιόν έτος μετά των δυσκολιών αυτού παρήλθε και εισέρχεται νέον. «Η περίοδος αύτη» είπεν ο ραββίνος, «είναι καιρός δια συγγνώμην μεταξύ ημών και μετά του Θεού. Να ευχηθώμεν να έλθουν καιροί καλοί, καιροί ειρήνης δια το Ισραήλ».

Ακολούθως ωμίλησεν ο Δήμαρχος Ιεροσολύμων κ. Nir Barkat, ο οποίος είπεν ότι είναι πλεονέκτημα ημών να υπηρετώμεν και να ζώμεν εις Ιεροσόλυμα, εις την πόλιν της καρδίας του Ισραήλ, εις την οποίαν ατενίζουν εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμον. Η Ιερουσαλήμ έχει πολλάς δυνατότητας. Καθήκον ημών είναι να αξιοποιήσωμεν ταύτας. Ούτος ηυχαρίστησε την Αστυνομίαν δια την συνεργασίαν εις πολλάς δραστηριότητας και ηυχήθη το Νέον Έτος να είναι έτος χαράς, έτος ειρήνης, ασφαλείας και μειώσεως των φιλονεικιών και διαμαχών. Καταλήγων, εξέφρασε τα συλλυπητήρια αυτού εις οικογενείας, μέλη των οποίων ήσαν Αστυνομικοί και έπεσαν θύματα βίας εν ώρα υπηρεσίας.

Εν συνεχεία προσεκλήθη η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ', ο οποίος προσφωνών εξ ονόματος των Χριστιανών ηγετών της Αγίας Γης, είπε περίπου τα εξής:

«Αντιλαμβανόμεθα ότι το έργον της Αστυνομίας είναι δύσκολον και πολύπλοκον δια την τάξιν της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, η οποία είναι ιερά δι' Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Προσέτι άνθρωποι αδιάφοροι και άθεοι αναγνωρίζουν την αξίαν και την ιερότητα της Ιερουσαλήμ δι' όλην την υφήλιον. Αναγνωρίζομεν το έργον της Αστυνομίας κατά τας εορτάς του Πάσχα, Ραμαζανίου, Νέου Ιουδαϊκού Έτους και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ειδικώς η τελευταία εορτή κατά τον περασμένον Αύγουστον ετελέσθη ομαλώς χωρίς κανένα πρόβλημα και όλοι οι προσκυνηταί παρετήρησαν και εσχολίασαν την καλήν συνεργασίαν της Αστυνομίας. Έστω η εορτή αύτη παράδειγμα και δια τας λοιπάς. Ο Προφήτης Ησαΐας λέγει: «Λαλήσατε αγαθά εις την καρδίαν της Ιερουσαλήμ». Ευχαριστούμεν υμάς, διότι φροντίζετε δια την καρδίαν των Ιεροσολύμων, η οποία είναι δι' υμάς μεν η κοινωνική διακονία, δι' ημάς δε η εκκλησιαστική και θρησκευτική αποστολή. Αύτη η Πόλις είναι ταυτοχρόνως ιερά Πόλις αλλά και «κοσμοπολίτισσα». Η καρδία της Ιερουσαλήμ είναι ζωντανή και κτυπά δια πάντας, και ιδιαιτέρως δια τους οπαδούς των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Ευχόμεθα δι' υμάς και δια τας οικογενείας υμών καλόν και ευλογημένον το Νέον Έτος. Αμήν».

Εν συνεχεία ωμίλησεν ο ιμάμης των Μουσουλμάνων, Μπασάμ-Αμπού-Αλάν, ο οποίος ηυχαρίστησε την Αστυνομίαν δια την προσφερομένην βοήθειαν εις την αγομένην Μουσουλμανικήν εορτήν του Ραμαζανίου.

Εν τέλει ηκολούθησεν η απονομή προαγωγών και τιμητικών διακρίσεων εις Αστυνομικούς διακριθέντας δι' ευσυνείδητον υπηρεσίαν. Μεταξύ των διακριθέντων ήτο καί ο υιός ιερέως του Πατριαρχείου εκ βορρά, του π. Γιακούμπ Αμπού- Άκελ.

Την τελετήν έκλεισεν ο Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας, κ. Aaron Franco, ως εξής: «δύο ημερονύκτια παραμένουν εισέτι προ της εισόδου του Νέου Ιουδαϊκού Έτους. Συνήχθημεν εις το Αστυνομικόν Κέντρον, δια να υψώσωμεν ποτήριον υγιείας και ευημερίας. Ο μην Σεπτέμβριος έχει πολύν πλούσιον μισθόν, εάν τις κοπιάση να έχη έργα αγαθά. Ο μην αυτός είναι μην εσωτερικής θεωρήσεως και μετανοίας. Η Αστυνομία προσεπάθησε και επετέλεσε το έργον αυτής, της διατηρήσεως της τάξεως και ασφαλείας των πολιτών. Η Αστυνομία διωργάνωσεν επισήμως την επίσκεψιν του Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου XVI, τον Μάϊον του 2009 και αντιμετώπισε προσφάτως τας διαδηλώσεις των συντηρητικών Ιουδαίων. Εκφράζομεν τα συλλυπητήρια ημών εις τας οικογενείας, τα μέλη των οποίων επλήγησαν εν ώρα υπηρεσίας ως Αστυνομικοί. Ευχόμεθα δι' όλους έτος ειρηνικόν, καρποφόρον, ασφαλές και πλούσιον εις έργα αγαθά».


Εκ της ΑρχιγραμματείαςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 79 επισκέπτες.