Σάββατο, 28 Ιαν, 2023
Εφραίμ του Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος μαρτ.

09/07/09 Έργα συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του παρεκκλησίου της Φυλακής του Χριστού και της Λιποθυμίας της Θεοτόκου


Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ' ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΚΛΑΠΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Γρηγοριανόν (9-7-2009) / Ιουλιανόν (26-6-009)

Την Πέμπτην, 26.06 / 09.07.2009 ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ', συνοδευόμενος υπό Αρχιερέων και Ιερέων του Πατριαρχείου, κατήλθεν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, ένθα υπεδέχθησαν Αυτόν ο Παρασκευοφύλαξ Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος και οι Ναΐται Πατέρες και μετ' αυτών και του κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, αρχιτέκτονος του Ναού της Αναστάσεως, ξεναγούντος, επεσκέφθη το εις το βορειοανατολικόν τμήμα του Επτακαμάρου ευρισκόμενον αρχαιότατον παρεκκλήσιον της Φυλακής του Κυρίου και της Λιποθυμίας της Θεοτόκου όπισθεν του παρεκκλησίου των Κλαπών. Ενταύθα κατ' αρχαιοτάτην παράδοσιν εκρατήθη ο Κύριος άχρι της ετοιμασίας του σταυρού Αυτού επί του Φρικτού Γολγοθά.

Εις το παρεκκλήσιον τούτο υπάρχουν, τόσον εις την οροφήν, όσον και εις το δάπεδον, αρχιτεκτονικά στοιχεία της Κωνσταντινείου περιόδου και της εποχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Μοδέστου μετά την Περσικήν εισβολήν του 614 μ.Χ. Τα διατηρητέα ταύτα στοιχεία θα αναδειχθούν και θα παρουσιασθούν καλλίτερον εις την γινομένην νυν ανακαίνισιν του παρεκκλησίου, προκειμένου ίνα τούτο εξυπηρετήση καλλίτερον λατρευτικάς και λειτουργικάς ανάγκας των πιστών. Επί τόπου εγένετο συζήτησις επί των τρόπων διαμορφώσεως της Αγίας Τραπέζης και της Αγίας Προθέσεως.

Μετά τούτο έλαβε χώραν συνάντησις μετά του Μακαριωτάτου και των συμμετεχόντων εις την προγραμματισθείσαν προσκυνηματικήν εκδρομήν της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», η οποια έλαβε χώραν εις Αγίους Τόπους από 9ης έως 13ης Ιουλίου. Εις την συνάντησιν ταύτην εγένετο συζήτησις επί του γενομένου τον παρελθόντα μήνα συνεδρίου «Η Ρωμηοσύνη δια μέσου των αιώνων» και επί της σημασίας της ρωμηοσύνης ως της σπονδυλικής στήλης του έθνους ημών. Ούτοι έφερον μεθ' εαυτών και φάρμακα ως ανθρωπιστικήν βοήθειαν δια την Πολυκλινικήν του Πατριαρχείου «Άγιος Βενέδικτος», στεγαζομένην εντός του Πατριαρχείου. Κατά τας επομένας ημέρας οι προσκυνηταί είχον την ευκαιρίαν να επισκεφθούν τον Ναόν της Αναστάσεως εις ιεράν κατανυκτικήν αγρυπνίαν, την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής, εις κατανυκτικήν ιεράν παράκλησιν προς τον τιμώμενον Άγιον Γεώργιον τον Τροπαιοφόρον και εις άλλα προσκυνήματα.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τον Παρασκευοφύλακα π. Ισίδωρο στο παρεκκλήσι

Ο κ. Μητρόπουλος εξηγεί τη διαδικασία αποκαταστάσεως των ιερών χώρων

Ο Μακαριώτατος με τον π. Ισίδωρο στο γραφείο του  Παναγίου Τάφου

Αναμνηστική φωτογραφία προσκυνητών της

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 82 επισκέπτες.