Κυριακή, 14 Απρ, 2024
Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ιωάννη της Κλίμακος. Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου εκ των 70 αποστόλων, θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτυρος του εκ Λιγουδίστης και εν Τριπόλει αθλήσαντος (1803).

05/08/09 Σύγκληση του "Συμβουλίου των Θρησκευτικών Ιδρυμάτων" της Αγίας Γης στα Ιεροσόλυμα


Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο Γ' ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ» / "COUNCIL OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS OF THE HOLY LAND".

Γρηγοριανόν (5-8-2009) / Ιουλιανόν (23-7-2009)

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ' μετέσχεν εις την σύγκλησιν του «Συμβουλίου των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης», λαβούσαν χώραν την 5ην Αυγούστου 2009, εις το ξενοδοχείον American Colony της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Το «Συμβούλιον των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης» / "COUNCIL OF THE RELIGIOUS INSTITUTIONS OF THE HOLY LAND" έχει την αρχήν της συστάσεως αυτού εις το έτος 2005. Συνεστήθη με την πρωτοβουλίαν του State Department των Η.Π.Α. και συμφωνίαν αντιπροσώπων των τριών θρησκειών, Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και Ισλάμ, ίνα συνεχίση και συμπληρώση το έργον της Διασκέψεως της Αλεξανδρείας, της αρξαμένης δηλαδή εις Αλεξάνδρειαν τον Ιανουάριον του 2002 ειρηνευτικής πρωτοβουλίας των θρησκειών να συμβάλουν εις την επίλυσιν της Ισραηλινής - Παλαιστινιακής διαμάχης.

Οι κυριώτεροι στόχοι του Συμβουλίου τούτου είναι:

1. Η δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των οπαδών των τριών θρησκευμάτων εις την Αγίαν Γην και σεβασμού των ιερών αυτών τόπων εν αυτή.
2. Η αποφυγή δυσφημίσεως η προσβολής η κατασυκοφαντήσεως του άλλου και ο σεβασμός του προσώπου, της αξιοπρεπείας και της ελευθερίας αυτού.
3. Ο σεβασμός του θρησκευτικού χαρακτήρος των Ιεροσολύμων και η δυνατότης ελευθέρας προσβάσεως εις αυτήν δια τους οπαδούς των τριών θρησκευμάτων και πάντα άνθρωπον επισκεπτόμενον αυτήν.

Οι μετέχοντες εις το Συμβούλιον τούτο πιστεύουν ότι δύνανται να συμβάλουν ειρηνευτικώς και συμφιλιωτικώς αι τρεις θρησκείαι εις την δημιουργίαν κλίματος πολιτικής υφέσεως. Άνευ επιλύσεως του θρησκευτικού προβλήματος της Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι δεν δύναται να υπάρξη ούτε πολιτική λύσις.

Η παρούσα συνάντησις είχεν ως κύριον θέμα αυτής τα εγχειρίδια διδασκαλίας εις τα σχολεία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, "The Israeli Palaestinian School Book Project". Αύτη ήρξατο δια συντόμου προσφωνήσεως - καλωσορίσματος υπό του Γραμματέως του Συμβουλίου Rev. Trond Bakkevitz, ο οποίος και υπεγράμμισε την σημασίαν των σχολικών εγχειριδίων εις τα σχολεία του Ισραήλ και της Παλαιστίνης δια την προσέγγισιν των δύο λαών, την δημιουργίαν κλίματος πολιτικής υφέσεως και εμπιστοσύνης και την συμφιλίωσιν και ειρηνικήν συμβίωσιν.

Εις την συνάντησιν αυτήν μετέσχον οι αρχηγοί των χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ο Γ', ο Λατίνος Πατριάρχης κ. Φουάδ Τουάλ, ο πρώην Λατίνος Πατριάρχης κ. Μισέλ Σαμπάχ, ο Αγγλικανός Επίσκοπος κ. Σάχελ Νταουάνι, ο Λουθηρανός Επίσκοπος κ. Μουνίμπ Γιουνάν κ. α., εκπρόσωποι του Ιουδαϊσμού, ως ο ραββίνος κ. Δαυΐδ Ρόζεν, ο ραββίνος Δαυΐδ Μπρόντμαν, ο αρχιραββίνος της Χάϊφας κ. Σάερ Γιασούρ Κοέν.

Δεν κατέστη δυνατόν να παραστούν εκπρόσωποι του Ισλάμ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, λόγω του προσφάτως δημιουργηθέντος κλίματος πολιτικής εντάσεως. Παρέστησαν όμως ο κ. Basri Saleh, Αναπληρωτής Υπουργός Σχεδιασμού και Αναπτύξεως της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, προσωπικότητες εκ του χώρου της Παιδείας του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, αλλά και εκπρόσωποι διπλωματικών αντιπροσωπειών εκ του εξωτερικού.

Μετά την εναρκτήριον προσφώνησιν του Γραμματέως, προσεφώνησε τους μετέχοντας της συνατήσεως αυτής εξ ονόματος των χριστιανών θρησκευτικών αρχηγών ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, υπογραμμίζων τα εξής:

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων προωθεί την Παιδείαν και είναι γνωστόν το γεγονός ότι προσφέρει αρίστης ποιότητος εκπαίδευσιν. Η Παιδεία δεν είναι απλώς ωφέλιμος καθ' εαυτήν, αλλά συμβάλλει εις την παύσιν των προκαταλήψεων, της αγνοίας και εις την πρόοδον των κοινωνιών. Η Παιδεία είναι αναγκαίον να έχη σφαιρικήν κατεύθυνσιν, ούτως ώστε να οδηγή εις την διεύρυνσιν του νοός των εκπαιδευομένων. Άγνοια και προκατάληψις απόστασιοποιούν τους ανθρώπους και δημιουργούν χάσματα εις τας κοινωνίας. Οι Εβραιόπαιδες θα πρέπη να ενημερωθούν σχετικώς με τον Χριστιανισμόν και το Ισλάμ. Ταυτοχρόνως, οι Χριστιανόπαιδες θα πρέπη να ενημερωθούν δια τον Ιουδαϊσμόν και το Ισλάμ και τα τέκνα του Ισλάμ θα πρέπη να λάβουν μίαν βασικήν ιδέαν δια τον Ιουδαϊσμόν και τόν Χριστιανισμόν. Επομένως, η Ιερουσαλήμ, (και λέγοντες «Ιερουσαλήμ», εννοούμεν την Παλαιάν Πόλιν), δύναται να μετατραπή εις εν δια-θρησκειακόν και δια-πολιτισμικόν κέντρον, εφόσον άλλωστε εις την Ιερουσαλήμ ήδη βιούμεν την εμπειρίαν μίας κοινωνίας ανθρώπων διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων και πολιτισμών. Το μέλλον της Αγίας Γης έγκειται εις τον αμοιβαίον σεβασμόν, την ποικιλίαν και την συμφιλίωσιν. Κλεις δια την επίτευξιν των στόχων αυτών είναι η Παιδεία. Δια τούτο το Συμβούλιον πρέπει να καταβάλλη φιλοτίμους προσπαθείας δια την κατοχύρωσιν των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αρίστην κατάρτισιν των μαθητών. Είμεθα ευτυχείς να υποστηρίξωμεν το εκπαιδευτικόν σχέδιον τούτο και αναμένομεν να ίδωμεν τους καρπούς των προσπαθειών του Συμβουλίου.

Ηκολούθησεν η προσφώνησις του ραββίνου κ. Δαυΐδ Ρόζεν, ο οποίος είπεν ότι αντιπροσωπεύει εις το Συμβούλιον τούτο την αρχιραββινείαν του Ισραήλ και ανεφέρθη εις την Διάσκεψιν της Αλεξανδρείας, πρόδρομον του Συμβουλίου τούτου, εις την οποίαν μετέσχον προσωπικότητες πολιτικαί η θρησκευτικαί, Ιουδαίων, Χριστιανών, και Μουσουλμάνων τη ιδία αυτών πρωτοβουλία, με σκοπόν την συμβολήν εις την ειρηνευτικήν προσπάθειαν της Μέσης Ανατολής. Ούτος ανεφέρθη επίσης εις την συνάντησιν των θρησκευτικών αρχηγών εις την Ουάσινγκτον, προ της Διασκέψεως εις Αννάπολιν. Ηυχαρίστησε τον κ. Trοnd Bakkevitz δια την δύναμιν αυτού να κινητοποιή την πρωτοβουλίαν της ειρηνεύσεως, παρά τας απογοητεύσεις αυτού εκ των τοπικών ημών αποτυχιών. Ηυχαρίστησε τον εκπρόσωπον της Νορβηγικής Κυβερνήσεως και των Η.Π.Α. δια τας ειρηνευτικάς αυτών προσπαθείας. Υπεγράμμισε την σημασίαν της αποστολής του Συμβουλίου να προωθή τον αμοιβαίον σεβασμόν μεταξύ των θρησκειών, την αξιοπρέπειαν των ανθρώπων και την ελευθερίαν αυτών και να καταπολεμή παν είδος προσβολής και δυσφημίσεως του άλλου. «Αι αρχαί αύται όντως αποτελούν», είπε, «την βάσιν μιας ειρηνικής πολιτικής λύσεως και συμφιλιώσεως».

Εν συνεχεία ωμίλησεν ο Εκπρόσωπος τής Αμερικανικής πρεσβείας εις Τελ - Αβίβ κ. Λούϊς Μορένο, ο οποίος είπεν ότι πέρα της σημασίας της τηρήσεως του οδικού χάρτου (road map), πέρα της σημασίας της υπάρξεως δύο κρατών, σημασίαν μεγάλην έχει η αποφυγή δημιουργίας κλίματος εξάψεως και η καταπολέμησις της υπονομεύσεως της μιας εθνικής οντότητος υπό της άλλης. Ούτος ανεφέρθη εις την σπουδαιότητα της Παιδείας της νεολαίας δια μίαν ειρηνικήν συμβίωσιν.

Εν συνεχεία ωμίλησεν ο κ. Greg Markese, ο οποίος ετόνισε την αξίαν του Project τούτου δια την προετοιμασίαν της ειρηνικής συμβιώσεως των δύο λαών.

Ο κ. Trοnd Bakkevitz εις τας μεταξύ των ομιλητών παρεμβάσεις αυτού ετόνισε, πόσην σημασίαν έχουν αι Εκκλησίαι, τα σχολεία, οι παντός είδους εκπαιδευτικοί οργανισμοί να μεταδίδουν την διδασκαλίαν περί του ανθρωπίνου προσώπου ως εικόνος του Θεού.

Εν συνεχεία ωμίλησεν εκ των μελών του Συμβουλίου ο Chair Professor Race Wexler, αντιπρόσωπος του State Department των Η.Π.Α., όστις υπεγράμμισε την σημασίαν του έργου της παιδείας δια την ειρηνικήν συμβίωσιν, το οποίον ήτο έμπνευσις του «Συμβουλίου των Θρησκευτικών Αρχηγών της Αγίας Γης» και ανέλυσε τας μεθόδους της πραγματοποιήσεως του έργου τούτου δια της συλλογής πληροφοριών και αποκτήσεως γνώσεων υπό ειδικών ομάδων, βοηθoυμένων υπό των Υπουργείων Παιδείας των χωρών των αναμεμειγμένων εις την πρωτοβουλίαν της ειρήνης. Εις το τέλος της συνεδρίας ταύτης, ο κ. Trοnd Bakkevitz εξέφρασε την ευχαρίστησιν αυτού δια το επίπεδον των παρουσιάσεων και επεσήμανε το κενόν της ελλείψεως παρουσίας Παλαιστινίων και Μουσουλμάνων. Την ευθύνην διορισμού των αντιπροσώπων τούτων έχει η Παλαιστινιακή Αυτονομία.

Διαρκούντος του γεύματος των «Εκπροσώπων των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων», εγένετο συζήτησις μεταξύ αυτών περί της συντάξεως κειμένου αφορώντος εις το μέλλον των Ιεροσολύμων. Το περίγραμμα των ανταλλαγεισών περί του θέματος τούτου απόψεων έχει ως εξής:

Το θέμα τούτο, του μέλλοντος δηλαδή των Ιεροσολύμων, συνεζητήθη μετ' ενίων μελών του Συμβουλίου εις Oslo και εις Ουάσινγκτον. Γίνονται αποδεκταί αι θέσεις: «Όλαι αι θρησκείαι έχουν θέσιν εις την Ιερουσαλήμ, όλαι αι θρησκείαι έχουν ιστορικόν σύνδεσμον μετά της Ιερουσαλήμ. Λέγοντες «Ιερουσαλήμ», εννοούμεν την Παλαιάν Πόλιν. Η καρδιά του προβλήματος είναι βασικώς δύο προσκυνηματικοί χώροι, του Ναού του Σολομώντος και του Τάφου των Πατριαρχών εις Χεβρώνα. Δια τους χώρους τούτους υπάρχει αμοιβαία φοβία μεταξύ οπαδών του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. Ο σεβασμός της ιστορίας και των ορίων εκάστου θρησκεύματος, ως εγένετο επί Πατριάρχου Σωφρονίου και Χαλίφου Ομάρ Χατάμπ, δύναται να αποτελέση την απαρχήν της επιλύσεως του πολιτικού προβλήματος. Υπάρχει η άποψις ότι το πολιτικόν πρόβλημα δημιουργεί το θρησκευτικόν, ενώ υπάρχει και η επικρατεστέρα άποψις, ότι το θρησκευτικόν πρόβλημα εις τον ιερόν τούτον χώρον δημιουργεί και την πολιτικήν πόλωσιν. Δια της παιδείας καλλιεργείται κλίμα θρησκευτικής ανοχής και συμβιώσεως».

Εν συνεχεία εγένετο η εξέτασις του σχεδίου προγράμματος δια τας δραστηριότητας του Συμβουλίου Θρησκευτικών Αρχηγών της Αγίας Γης κατά το έτος 2009-2010, με κυριωτέρας προτεραιότητας την Ιερουσαλήμ, την πρόσβασιν εις τους Αγίους Τόπους, την παιδείαν, την πολιτικήν ενεργοποίησιν του Συμβουλίου προς την Ισραηλινήν και Παλαιστινιακήν κυβέρνησιν και μη Κυβερνητικάς Οργανώσεις, την δημιουργίαν ιστοσελίδος του Συμβουλίου, τον διορισμόν νέας Ισλαμικής αντιπροσωπείας εις το Συμβούλιον και τον καθορισμόν της επομένης συγκλήσεως του Συμβουλίου, την 3ην Νοεμβρίου 2009 και της μεθεπομένης, την 22αν Απριλίου 2010.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος στο Συμβούλιο των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης

Ο κ. Trond Bakkevitz καλωσορίζει τα μέλη του Συμβουλίου

 Ο Μακαριώτατος με προσωπικότητες του Συμβουλίου

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου των Θρησκευτικών Καθιδρυμάτων της Αγίας Γης

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 58 επισκέπτες.