Σὲ γραπτὴ μορφὴ

Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέπειαν
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν Σου
Ὡς τοῦ Κυρίου μαθητὴς
Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου
Εὐφράνθητι Ἱερουσαλὴμ
Κατακόσμησον τὸν νυμφῶνὰ σου Σιών
Χαῖρε καὶ εὐφραίνου πόλις Σιών
Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρός τό ἑκούσιον Πάθος
Κυκλώσατε, λαοί, Σιών
Τὴν Ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτὴρ
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες Ἀθάνατε
Δεῦτε ἀπὸ θέας γυναῖκες εὐαγγελίστριαι
Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας τὸ μυστήριον
Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων
Παράδοξα σήμερον, εἶδον τὰ ἔθνη πάντα
Ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλὴμ
Κωνσταντῖνος σήμερον


ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
Powered by active³ CMS - 06/10/2022 10:25:36 μμ