Δευτέρα, 06 Ιουλ, 2020
Σισώη του μεγαλομ., Φιλήμονος, Ονησίμου, Αρχίππου.

19/01/10 Ανήμερα των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο


Η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων ως μνήμη της εν Ιορδάνη Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δια την αναίρεσιν του Προπατορικού αμαρτήματος και την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους, εωρτάσθη με όλην την μεγαλοπρέπειαν και λαμπρότητά της υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις τον Ιορδάνην ποταμόν την Παραμονήν, 5ην /18ην Ιανουαρίου 2010, και εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως ανήμερα, την 6ην / 19ην Ιανουαρίου 2010.

Την πρωΐαν της εορτής των Θεοφανείων, ώραν 7.00 π.μ., ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος υπό πάντων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, ιερομονάχων και μοναχών και των εξ Ελλάδος παρεπιδημούντων Αρχιερέων, Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλου, Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα, κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως δια των βαθμίδων του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου από το Πατριαρχείον.

Φθάσας εις τον Ναόν ο Μακαριώτατος, προσεκύνησεν εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και εισήλθεν εις το Καθολικόν. Ενταύθα ενεδύθη την Πατριαρχικήν αυτού στολήν ως και οι συλλειτουργοί Αυτού Αρχιερείς την Αρχιερατικήν, εν ω οι ψάλται έψαλλον το «Επεφάνης σήμερον...» και άλλους ύμνους των Θεοφανείων. Ενδυθείς ο Μακαριώτατος, ετέλεσε την Ακολουθίαν του Μεγάλου Αγιασμού εις το Καθολικόν, ψάλλων το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...» και αγιάζων το εκκλησίασμα δια σταυρού περιέχοντος το Τίμιον Ξύλον.

Ηκολούθησεν η θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυστοστόμου εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτού των Ιερωτάτων Μητροπολιτών Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των παρεπιδημούντων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού κ. Δανιήλ, Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου, Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ιερομονάχων και διακόνων και πολλού λαού εν κατανύξει παρακολουθούντος τους θεολογικωτάτους ύμνους των εκκλησιαστικών υμνωδών αγίων Κοσμά του Μελωδού, Ιωάννου του Δαμασκηνού και Σωφρονίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Ο λαός ούτος δια των ύμνων, του αγιασμού και της θ. Λειτουργίας έζησε το μυστήριον της θείας Επιφανείας της Αγίας Τριάδος, κατά την εν τω Ιορδάνη ποταμώ Βάπτισιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Των κωδώνων του Ναού της Αναστάσεως ρυθμικώς και πανηγυρικώς κρουομένων, μετά την απόλυσιν, η Πατριαρχική συνοδεία εξεκίνησε δια την αίθουσαν του Πατριαρχείου. Οι ακολουθούντες προσκυνηταί, δια να λάβουν την Πατριαρχικήν ευλογίαν, επλήρωσαν την αίθουσαν του Θρόνου ασφυκτικώς. Τούτους προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος εόρτιον προσφώνησιν, έχουσαν ούτως:

«Το αληθινόν φως επεφάνη, και πάσι τον φωτισμόν δωρείται. Βαπτίζεται Χριστός μεθ' ημών, ο πάσης επέκεινα καθαρότητος, ενίησι τον αγιασμόν τω ύδατι, και ψυχών τούτο καθάρσιον γίνεται, επίγειον το φαινόμενον και υπέρ τους ουρανούς το νοούμενον, δια λουτρού σωτηρία, δι' ύδατος το Πνεύμα, δια καταδύσεως, η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται. Θαυμάσια τα έργα Σου, Κύριε, δόξα Σοι», αναφωνεί ο ψαλμωδός της Εκκλησίας μας.

Η σωτήριος Χάρις του Θεού, η οποία επεφάνη πάσιν ανθρώποις εν τω Ιορδάνη ποταμώ κατά το υπό του Ιωάννου του Προδρόμου βάπτισμα του Σωτήρος ημών Χριστού αποτελεί, ως λέγει ο υμνωδός, φαινόμενον επίγειον και υπέρ τους ουρανούς νοούμενον.

Του σωτηριώδους τούτου μυστηρίου ηξιώθημεν να γίνωμεν κοινωνοί και μέτοχοι και ημείς, αγαπητοί μου αδελφοί και ευλαβείς προσκυνηταί, τόσον δια της προσκυνηματικής μας θεωρίας εν τοις ρείθροις του Ιορδάνου ποταμού κατά την χθεσινήν τελετήν του αγιασμού των υδάτων, όσον και δια της σημερινής ευχαριστιακής συνάξεώς μας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού.

Μετά του υμνωδού και ημείς κράζομεν: «Θαυμαστά και μεγάλα τα έργα Σου, Κύριε». Και τούτο διότι «δια καταδύσεως η προς Θεόν ημών άνοδος γίνεται». Τούτο δε σημαίνει ότι το βάπτισμα του Χριστού είναι το πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης.

Με άλλα λόγια, δια του βαπτίσματος ο Χριστός ανακαινίσας και αναπλάσας τον εκ της αμαρτίας παλαιωθέντα άνθρωπον εχάρισε εις αυτόν την βασιλείαν των ουρανών.

Αυτήν ακριβώς την βασιλείαν των ουρανών αναγγέλλει και ευαγγελίζεται και η Αγία Ορθόδοξος ημών Εκκλησία δια της μεγάλης εορτής των Θεοφανείων.

Την βασιλείαν του Θεού, δηλαδή την ένωσίν μας με τον Θεόν, καλούμεθα να ζητώμεν και ημείς: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην Αυτού». (Ματθ. 6,33).

Δεηθώμεν του Πατρός των φώτων, όπως η σωτήριος και αγιαστική και φωτιστική Χάρις του εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθέντος Θεού Λόγου, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, δια πρεσβειών της υπερευλογημένης Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας καταστήση πάντας ημάς αξίους της ουρανίου Αυτού Βασιλείας. Αμήν.

Έτη πολλά».

Εις την εκδήλωσιν αυτήν εις το Πατριαρχείον οι ιερείς της Αρχιεπισκοπής βορείου και νοτίου Αμερικής προσέφερον εις τον Μακαριώτατον μικράν ολκάδα εκ πολυτίμου κρυστάλλου (Σβαρόφσκυ), συμβολίζουσαν το σκάφος της Εκκλησίας, ευχαριστούντες δι' όσα έζησαν εις τους Αγίους Τόπους κατά τας ημέρας αυτάς των εορτών. Επίσης ο Εκπρόσωπος της UNESCO και Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιώς κ. Ιωάννης Μαρωνίτης προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον λεύκωμα, περιέχον τα διατηρητέα μνημεία της παγκοσμίου κληρονομίας της UNESCO. Ο δε Αντιδήμαρχος Πειραιώς κ. Δημήτριος Βρόντος, μετέφερε τας ευχάς του Δημάρχου Πειραιώς κ. Παναγιώτου Φασούλα. Ο δε Μητροπολίτης Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβας προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επάργυρον εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος.

Εν συνεχεία ηκολούθησεν ο εόρτιος ασπασμός των Αγιοταφιτών Πατέρων και η ευλογία του Μακαριωτάτου δια πάντας τους προσκυνητάς.

Τέλος, οι εφημέριοι του Ναού της Αναστάσεως και του ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης περιήλθον τας οικίας του Μακαριωτάτου, των Πατέρων, των ομογενών της παροικίας και ηγίασαν αυτάς δια του ηγιασμένου ύδατος της τελετής του αγιασμού των Επιφανείων.

Εκ της Αρχιγραμματείας

 

 Ο Μακαριώτατος αναγιγνώσκει το Ευαγγέλιο του Μεγάλου Αγιασμού

Ο Μακαριώτατος στο Ευαγγέλιο του όρθρου

«Εν Ιορδάνει βαπτιζομένου Σου, Κύριε...»

Μετά το πέρας της ακολουθίας οι πιστοί λαμβάνουν τον αγιασμό

Ο Μακαριώτατος αγιάζει τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως

Ο Μακαριώτατος προεξάρχει της  θ. Λειτουργίας των Θεοφανείων επί του Π. Τάφου

Πλήθος προσκυνητών στην αίθουσα του Θρόνου για την εόρτια δεξίωση

Ο Μακαριώτατος στην προσφώνηση Αυτού για την εορτή των Θεοφανείων

Ο εκπρόσ. της UNESCO κ. Μαρωνίτης με τον Μητρ. Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα

Ο κ. Μαρωνίτης και ο Αντιδήμαρχος Πειραιώς εύχονται στον Μακαριώτατο

Ο εόρτιος ασπασμός των Αγιοταφιτών για την εορτή των Θεοφανείων

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 120 επισκέπτες.