Κυριακή, 24 Ιαν, 2021
ΙΕ ΛΟΥΚΑ. Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Φίλωνος οσίου.

30/01/10 Νορβηγική Λουθηρανική αποστολή στο Πατριαρχείο


Το Σάββατον, 17ην /30ην Ιανουαρίου 2010, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον αποστολή επισκόπων, ιερέων και λαϊκών της Νορβηγικής Λουθηρανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα, συνοδευομένη υπό του Τοπικού Επισκόπου της Λουθηρανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.

Ούτοι είχον επισκεφθή προηγουμένως την Ιορδανίαν και τώρα επισκέπτονται το Ισραήλ και την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, δια να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς την εξελισσομένην πολιτικήν εν γένει κατάστασιν και αυτήν των Χριστιανών εις την Αγίαν Γην.

Ο Μακαριώτατος, ερωτηθείς, εξήγησεν εις αυτούς την σημασίαν και τον ειρηνευτικόν ρόλον του Πατριαρχείου εις την περιοχήν κατά το παρελθόν και σήμερον. «Τα προσκυνήματα αυτά καθ' εαυτά, ως ηγιασμένοι τόποι», είπεν ο Μακαριώτατος, «αποτελούν μίαν μαρτυρίαν ειρήνης και συμφιλιώσεως. Δια την διαφύλαξιν αυτών απαιτούνται θυσίαι, εις τας οποίας υποβάλλονται οι διακονούντες αυτά και οι χριστιανοί, οι αποτελούντες το ποίμνιον, οι υφιστάμενοι τας συνεπείας της τεταμένης πολιτικής καταστάσεως της περιοχής της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου».

«Εις την επίλυσιν των πολιτικών προβλημάτων και την ανακούφισιν των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών Κοινοτήτων βοηθεί σημαντικώς το Συμβούλιον Αρχηγών της Αγίας Γης /Council of the Religious Leaders of the Holy Land».

«Ημείς μετέχομεν», συνεπλήρωσεν ο Μακαριώτατος, «εις τον Θεολογικόν διάλογον μετά της Λουθηρανής Εκκλησίας, αναζητούντες ενότητα της πίστεως και ουχί ενότητα διοικήσεως».

Ο Μακαριώτατος επέδωσεν αυτοίς το βιβλίον του καθηγητού κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί των εικονογραφημένων χειρογράφων της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου και μετάλλια των 1.500 ετών του Πατριαρχείου, εκείνοι δε λεύκωμα της Εκκλησίας αυτών.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τον Νορβηγό Λουθηρανό Αρχιεπ. κ. Olav Skjevesland

Ο Μακαριώτατος με τα μέλη της Νορβηγικής Λουθηρανικής Εκκλησίας.

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 97 επισκέπτες.