Τετάρτη, 22 Μαϊ, 2024
Βασιλίσκου μάρτυρος, Ιωάννου του βασιλέως, Δημητρίου (Μήτρου) και Παύλου των εν Τριπόλει νεομαρτύρων.

23/12/2017 H ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ


Τήν Παρασκευήν, 9ην / 22αν Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ δίκαιοι καί θεοσεβεῖς ᾽Ιωακείμ καί Ἄννα, ζῶντες εἰς τό μεταίχμιον Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἦσαν ἄτεκνοι καί διακαῶς παρεκάλουν τόν Θεόν, ἵνα χαρίσῃ εἰς αὐτούς τέκνον. Εἰσακούων ὁ Θεός τάς προσευχάς αὐτῶν, τούς ἔδωκεν τέκνον ἐκ φυσικῆς συναφείας αὐτῶν, τήν Μαρίαν, τήν ὁποίαν προώρισεν ὁ Θεός, ἵνα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου συλλάβῃ τόν Σωτῆρα καί λυτρωτήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α´) Εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονήν, τήν παρά τήν πύλην τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ἐσωτερικῶς. Εἰς ταύτην ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συνιερουργούντων τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ Μπαντούρ καί ἄλλων Ἱερέων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Ὅλους τούτους ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 B’) Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ.

Εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χειμάρρου Χορράθ πρός τήν Ἱεριχώ εἶχον κῆπον οἱ ἅγιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα, εἰς τόν ὁποῖον ἀπεσύροντο καί προσηύχοντο, διά νά τούς δώσῃ ὁ Θεός τέκνον, τό ὁποῖον ἦτο κατά τήν εὐδοκίαν Αὐτοῦ ἡ Θεοτόκος. Ἐνταῦθα εἰς τό εἰς ἀπόστασιν ἀπό τήν κεντρικήν Μονήν τῶν ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐτελέσθη ὁλονύκτιος ἀγρυπνία ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Εἰς ταύτην τήν ἀγρυπνίαν μετεῖχον μοναχοί καί τινες φιλομόναχοι, προσελθόντες ἐκ τῶν πόλεων πρός ὄφελος πνευματικόν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐκ τῆς ἈρχιγραμματείαςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 61 επισκέπτες.