Παρασκευή, 22 Νοε, 2019
Φιλήμονος και Ονησίου αποστόλων, Κιλικίας μάρτυρος.

06/04/10 100ετηρίς Νοσοκομειακού Ιδρύματος Kaiserin Auguste Victoria
Επί τη συμπληρώσει 100ετηριδος προσκυνηματικού έργου υπό του Ιδρύματος "Kaiserin Auguste Victoria - Foundation" επί του Όρους των Ελαιών εις Ιεροσόλυμα είχε κατ' αυτάς η Λουθηρανική Εκκλησία εις Ιεροσόλυμα σειράν εορταστικών εκδηλώσεων, μία των οποίων ήτο η τελετή των εκ νέου εγκαινίων "rededication" της αιθούσης τελετών του εν λόγω Ιδρύματος, λαβούσα χώραν την Τρίτην της Διακαινισίμου, 24ην Μαρτίου/ 6ην Απριλίου 2010.

Εις την τελετήν αυτήν συμμετέσχον σημαίνοντα πρόσωπα της Δημοκρατίας της Γερμανίας, ως ο Πρωθυπουργός του Κράτους της Σαξωνίας, ο Υπουργός Ανωτάτης Παιδείας, Ερεύνης και Πολιτισμού του Κράτους του Brandenburg και η Αυτού Υψηλότης ο πρίγκιψ Georg Friedrich, δισέγγονος του τελευταίου Γερμανού Kaiser και κληρονόμος του Θρόνου, αντιπρόσωποι Πρεσβειών και Προξενείων εις το κράτος του Ισραήλ, αντιπρόσωπος της Δημαρχίας Ιεροσολύμων, αρχηγοί των Χριστιανικών Εκκλησιών της Αγίας Γης και άλλαι σημαίνουσαι προσωπικότητες.

Εις το πλαίσιον της τελετής αυτής, μετά την σύντομον εισαγωγήν δια το γεγονός, υπό του Propst Dr. Uwe Gräbe και της συνεργάτιδος αυτού Rev. Michael Wohlrab, ωμίλησεν ο αντιπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εις Ραμάλλαν, Dr. Klaus Burkhardt, αναφερόμενος εις το προσκυνηματικόν και κοινωνικόν έργον του Ιδρύματος Kaiserin Auguste Victoria - Foundation επί μίαν εκατονταετίαν, ιδία εις τον τομέα της περιθάλψεως της υγιείας εις τους κατοίκους των Ιεροσολύμων και άλλων πόλεων της Παλαιστίνης.

Μετά τούτο η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ', όστις συνωδεύετο υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιερωνύμου, ωμίλησεν εξ ονόματος όλων των παρόντων εκκλησιαστικών Αρχηγών της Αγίας Γης. Η προσφώνησις Αυτού αγγλιστί έχει ως εξής: ((βλ. ηλεκτρονικόν σύνδεσμον http://www.jp-newsgate.net/en/2010/04/06/759/ )

Εν συνεχεία ωμίλησε η κ. Dr. Martina Münch, Υπουργός Ανωτάτης Παιδείας, Ερεύνης και Πολιτισμού του κράτους του Brandenburg, αντιπροσωπεύουσα τον Πρωθυπουργόν του Brandenburg κ. Matthias Platzeck, εξαίρουσα την προσφοράν του Ιδρύματος Kaiserin Auguste Victoria επί μίαν εκατονταετίαν και πλέον εις τον τομέα της υγιείας, της παιδείας και του πολιτισμού.
Ο πρίγκιψ της Πρωσίας Georg Friedrich ωμίλησε δια την στενήν σχέσιν των προγόνων αυτού και αυτού προσωπικώς με την Αγίαν Γην. Ανεφέρθη εις τον σεισμόν του 1927, ο οποίος άφησεν 300 νεκρούς εις την πόλιν των Ιεροσολύμων και εις την παρασχεθείσαν υπό του Ιδρύματος Kaiserin Auguste Victoria βοήθειαν εις τους σεισμοπαθείς. «Το Ιδρυμα Kaiserin Auguste Victoria, δεσπόζον εις την κορυφήν του Όρους των Ελαιών μετά των συναφών αυτώ κοινωνικών ιδρυμάτων εξακολουθεί», είπε, «να είναι μία υπερεκατονταετής προσφορά εις την υγιείαν, φιλοξενίαν, προσκυνηματικήν καθοδήγησιν και ποικίλην άλλην ανθρωπιστικήν συμπαράστασιν εις τους κατοίκους και τους επισκέπτας της Αγίας Γης».

Εκ της Αρχιγραμματείας
Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 59 επισκέπτες.