Δευτέρα, 26 Ιουλ, 2021
Παρασκευής οσιομάρτυρος, Ερμολάου.

21/02/10 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο ΠατριαρχείοΤην 8ην / 21ην Φεβρουαρίου 2010, πρώτην Κυριακήν των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής εωρτάσθη λαμπρώς η εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας εις το Πατριαρχείον.

Το Σάββατον αφ' εσπέρας ετελέσθη Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας, την δε πρωΐαν της Κυριακής ετελέσθη εν κατανύξει Όρθρος και Πατριαρχική θ. Λειτουργία εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ' και συλλειτουργούντων των Αρχιερέων και ιερέων του Πατριαρχείου εις μνήμην της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων. Εις την θ. Λειτουργίαν συμμετέσχεν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριος Αθανασίου.

Ηκολούθησε η λιτανεία των ιερών εικόνων πέριξ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και ανά τα προσκυνήματα, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ακολουθούντων των Αρχιερέων και ιερέων του Πατριαρχείου, του Γενικού Προξένου, μοναχών, μοναζουσών και πλήθους ευλαβών προσκυνητών.

Μετά το πέρας της λιτανείας των ιερών εικόνων, ο Μακαριώτατος ανέγνωσε ενώπιον του ιερού Κουβουκλίου το Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, εκφωνήσας το «αιωνία η μνήμη» υπέρ των αοιδίμων Πατριαρχών και Αρχιερέων και ευσεβών Αυτοκρατόρων και Βασιλέων, των υπερασπισάντων και αναστηλωσάντων τας αγίας εικόνας και το «ανάθεμα» εναντίον των διωκτών αυτών, ως αρνητών αυτού τούτου του μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εναντίον Αρείου, Νεστορίου, Διοσκόρου, Σεβήρου και πάντων των αιρετικών.
Άμα τω τέλει της ακολουθίας των Ορθοδόξων, έλαβε χώραν η λιτανεία των Αρμενίων, όντων του πρώτου φύλακος των Ορθοδόξων έξω, έμπροσθεν του ιερού Κουβουκλίου, και του δευτέρου εντός αυτού, παρά τον λίθον του αγγέλου κατά το κρατούν προσκυνηματικόν καθεστώς.
Μετά την ακολουθίαν ο Μακαριώτατος ανήλθε μετά συνοδείας εις το Πατριαρχείον, όπου και εδεξιώθη τους προσελθόντας εις την αίθουσαν ου Θρόνου, όθεν προσεφώνησεν αυτούς, λέγων τα κάτωθι:

«Φύσει απερίγραπτος, τη θεϊκή Σου υπάρχων, επ' εσχάτων Δέσποτα, σαρκωθείς ηξίωσας περιγράφεσθαι, της σαρκός προσλήψει γαρ, και τα ιδιώματα, ανελάβου ταύτης άπαντα• διο το είδος σου, το της εμφερείας εγγράφοντες, εν σχέσει ασπαζόμεθα προς την σην αγάπην υψούμενοι», ομολογεί ο υμνωδός της Εκκλησίας.

Η ομολογία αύτη αφορά εις την αναστήλωσιν και συνεπώς και την προσκύνησιν των αγίων εικόνων, των οποίων εικόνων η τιμή, ως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επί το πρωτότυπον διαβαίνει.
Την ομολογίαν ταύτην περί της τιμής και προσκυνήσεως των αγίων και σεπτών εικόνων διετρανώσαμεν και ημείς σήμερον, την πρώτην Κυριακήν των νηστειών η μάλλον την Κυριακήν της Ορθοδοξίας ευχαριστιακώς και χαρμονικώς εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως, επόμενοι της Ιεράς θεοπνευστίας και της των θεοφόρων Πατέρων διδασκαλίας.

Η σημερινή εορτή της Ορθοδοξίας αποτελεί το ορατόν σύμβολον της επελάμψεως της εν Χριστώ αποκαλυφθείσης αληθείας επί του σκότους, η καλλίτερον ειπείν, της συγχύσεως της ανθρωπίνης επινοίας.

«Εδόθη», αναφωνεί ο υμνωδός, «τη εκκλησία σήμερον, τα νικητήρια, θεοκινήτω νεύσει και βουλή πάντων των ευσεβώς της πίστεως αντεχομένων βασιλέων τε και Πατριαρχών».

Τα νικητήρια της θεοκινήτου νεύσεως και βουλής της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας καλούμεθα να προβάλλωμεν αγαπητικώς και θεραπευτικώς εις τους συνανθρώπους ημών λόγω τε και έργω.

Αύτη εξ άλλου είναι και η αποστολή της υπό του τάγματος της Ιεράς Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος της διαφυλάξεως και λειτουργικής διακονίας των Παναγίων Προσκυνημάτων, των μαρτυρούντων το μυστήριον της θείας Οικονομίας, δηλονότι της Ενσαρκώσεως, της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού.

Ευχαριστήσωμεν λοιπόν, αδελφοί μου, τον Άγιον Τριαδικόν Θεόν λέγοντες μετά των αγίων Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ορθοδόξως φρονούντων: «Ευλογημένος ει, Κύριε ημών, εν τω Ναώ της δόξης Σου. Αμήν».

Έτη πολλά».

Εκ της Αρχιγραμματείας


Αρτοκλασία στον Πανάγιο Τάφο αφ’ εσπέρας για την εορτή της Ορθοδοξίας

Η κάθοδος των Αγιοταφιτών στο Ναό για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Μακαριώτατος στη θ. Λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Μακαριώτατος στη θ. Λειτουργία

Ο Μακαριώτατος κατά τη Μεγάλη Είσοδο

Ο Μακαριώτατος μεταδίδει τα Άχραντα Μυστήρια

Η λιτανεία των ιερών εικόνων

Ο Μακαριώτατος με τον Γενικό Πρόξενο κατά την διάρκεια της λιτανείας

Οι ευλαβείς πιστοί κατά τη  λιτανεία των ιερών εικόνων

Ο Μακαριώτατος προσφωνεί στην αίθουσα του Θρόνου

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 73 επισκέπτες.