Παρασκευή, 19 Απρ, 2024
Ο Ακάθιστος Ύμνος. Παφνουτίου ιερομάρτυρος, Γεωργίου επισκόπου Πισιδίας του ομολογητού, Τρύφωνος αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδώρου του εν Πέργη, Σωκράτους και Διονυσίου των μαρτύρων, οσίου Συμεών του μονοχίτωνος και ανυόδητου, κτίτορος Ι. Μ. Φλαμουρίου Πηλίου (1594), Αγαθαγγέλου οσιομάρτυρος του νέου (1818).

Ο Ιορδάνης ποταμός

18/04/2011 Προαναγγελία εκδήλωσης της Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» την Τρίτη 10 Μαϊου 2011


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ἡ Μὴ Κυ­βερ­νη­τικὴ Ὀργά­νω­ση «Ρω­μηο­σύ­νη» τοῦ Πα­τριαρ­χεί­ου Ἱε­ρο­σο­λύ­μων ἔχει τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκα­λέ­σει στὴν πα­ρου­σί­α­ση:

 

α. τῆς ἀνα­τύ­πω­σης τοῦ βι­βλίου «στο­ρί­α τς κκλη­σί­ας ε­ρο­σο­λύ­μων» τοῦ Μα­κα­ρι­στοῦ Ἀρχιε­πι­σκό­που Ἀθηνῶν καὶ πά­σης Ἑλλά­δος  κ.κ. Χρυ­σο­στό­μου Πα­πα­δο­πού­λου.

 

β. τοῦ βιβλί­ου « Τό­πος τς βα­πτί­σεως στν ορ­δά­νη πο­ταμὸ» τοῦ Καθη­γητοῦ τῆς Βυ­ζα­ντινῆς, Με­τα­βυ­ζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γί­ας καὶ Πα­λαιο­γρα­φί­ας τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Φ. Δη­μη­τρα­κό­που­λου.

 

Τὴν ἐκδή­λω­ση θὰ τι­μή­σει μὲ τὴν πα­ρου­σί­α του ὁ Μα­κα­ριώ­τα­τος Πα­τριάρ­χης Ἱε­ρο­σο­λύ­μων κ.κ. Θε­ό­φι­λος Γ’.

 

Χαι­ρε­τι­σμοὺς θὰ ἀπευ­θύνουν ὁ Πρύ­τα­νης τοῦ Ἐθνι­κοῦ καὶ Κα­πο­δι­στρια­κοῦ Πα­νε­πι­στημί­ου Ἀθηνῶν κ. Θε­ο­δόσης Πε­λε­γρί­νης καὶ ὁ Δια­χει­ρι­στὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρω­μη­ο­σύ­νη» κ. Πέ­τρος Κυ­ρια­κί­δης.

 

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ λά­βει χώ­ρα στν Αθου­σα Τε­λετν το Πα­νε­πι­στη­μί­ου θηνν (Πα­νε­πιστη­μί­ου 30, Ἀθή­να), τν Τρί­τη 10 Μα­ΐ­ου 2011 καὶ ὥρα 19.00 μ.μ.

 

Τὴν πα­ρου­σί­α­ση θὰ πραγματοποιήσει ὁ Καθη­γητὴς  τῆς Βυ­ζα­ντινῆς, Με­τα­βυζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γίας καὶ Πα­λαιο­γρα­φί­ας τοῦ Πα­νεπι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Φώ­τιος Δη­μη­τρα­κό­που­λος, καὶ ὁ κ. Κα­θη­γητὴς Βυ­ζα­ντινῆς Φι­λο­λο­γί­ας τοῦ Πανε­πι­στη­μί­ου Ἀθηνῶν κ. Ἰω­άν­νης Πο­λέ­μης.

 

 

Μὲ τι­μὴ

 

 

Ὁ Διαχει­ριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρω­μη­ο­σύ­νη»

Πέ­τρος Κυ­ρια­κί­δηςPrint-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 77 επισκέπτες.