Κυριακή, 16 Ιουν, 2024
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (α Οικ. Συνόδου). Τύχωνος επισκόπου Αμαθούντος της Κύπρου.

21/12/2017 Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν αὐτοῦ εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας


Τήν Δευτέραν, 5ην /18ην Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ περί τά τέλη τοῦ 5ου αἰ. ἱδρυθεῖσαν Μονήν, εἰς τήν δεξιάν ὄχθην τοῦ Χειμάρρου τῶν Κέδρων, τῷ ἀκολουθοῦντι τήν ροήν αὐτοῦ πρός τήν Νεκράν Θάλασσαν.

Τήν Μονήν ταύτην ἵδρυσεν ὁ Ἅγιος Σάββας μετά δεκαπενταετῆ μαθητείαν παρά τῷ Ἁγίῳ Εὐθυμίῳ καί τῷ Ἁγίῳ Θεοκτίστῳ καί μετά πενταετῆ ἄσκησιν αὐτοῦ εἰς τό ἔναντι τῆς Μονῆς σῳζόμενον ἄχρι τῆς σήμερον ἀσκητήριον αὐτοῦ.

Ἡ Μονή ἐλειτούργησεν ὡς Λαύρα, δεχομένη δηλαδή τούς προκεχωρημένους ἐκ τῶν Κοινοβίων μοναχούς καί ἀπετέλεσε διά μέσου τῶν αἰώνων μέγα μοναστικόν κέντρον, ἀναδείξασα ὁσίους, ὁσιομάρτυρας, συγγραφεῖς, θεολόγους, μουσικούς, ἀντιγραφεῖς. Εἰς αὐτήν ἐγκατεβίωσεν ὁ ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ μελῳδός καί ἄλλοι μεγάλοι ποιηταί καί ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Μονή διά τῆς δράσεως τοῦ ὁσίου Σάββα καί τοῦ συγχρόνου καί συμπατριώτου αὐτοῦ Καππαδόκου ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου διεδραμάτισε σημαντικόν ρόλον εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί εἰς τήν ἐπικράτησιν τοῦ Ὀρθοδόξου δόγματος τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, τό 451 περί τῆς μιᾶς ὑποστάσεως καί τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ.

Εἰς τήν Μονήν ἐγκαταβιοῦν σήμερον εἴκοσιν μοναχοί, ἀκολουθοῦντες τό Τυπικόν τῆς λατρείας καί μοναχικῆς πολιτείας, τό ὁποῖον ἵδρυσεν ὁ ἅγιος Σάββας καί τό ὁποῖον διεδόθη εἰς ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας.

Συμφώνως πρός τό Τυπικόν τοῦτο οἱ μοναχοί ἀρχίζουν τήν μοναχικήν αὐτῶν ζωήν διά τοῦ πρωϊνοῦ αὐτῶν κανόνος τήν 1.00 π.μ. καί ἐν συνεχείᾳ τήν εἰς τόν Ναόν ἀκολουθίαν ἄχρι τῆς 5ης π.μ., ἐν συνεχεία δέ ἀκολουθεῖ μικρά ἀνάπαυσις μεθ᾽ἥν ἡ ἐνασχόλησις μέ τά διακονήματα, ἡ ὑποδοχή τῶν προσκυνητῶν ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς, ἡ τράπεζα τήν μεσημβρίαν ἅπαξ τῆς ἡμέρας ἐκτός Σαββάτου, Κυριακῆς καί ἑορτῆς δίς καί ὁ Ἑσπερινός καί τέλος τό Ἀπόδειπνον, μεθ᾽ ὅ ἡ νυκτερινή ἀνάπαυσις ἄχρι πάλιν τῆς 1.00 π.μ. ὥρας.

Τῆς ὁλονυκτίου ἀγρυπνίας μετά τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Ἀρχιερεύς τῆς σειρᾶς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλετουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἱερομονάχων Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά ἑλληνιστί, καί μετεχόντων Ἑλλήνων προσκυνητῶν καί ἐντοπίων Ἀραβοφώνων ἐκ Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε τό κέρασμα μετά τῶν κολλύβων καί τοῦ ἑορταστικοῦ ἄρτου καί ἐν συνεχείᾳ μοναστηριακή τράπεζα.

2.  Εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ἀρχαγγέλων ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει τῶν Ἱεροσολύμων

Εἰς τοῦτο, Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θείαν Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτέλεσεν ὁ καθηγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος ἀνακαινιστής τήν Μονήν τῇ συμμετοχῇ πιστοῦ ἐκκλησιάσματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στο σύνδεσμο  http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/12/18/51370Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 71 επισκέπτες.