Κυριακή, 09 Αυγ, 2020
Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθία απόστ., των εν Χάλκη 10 μαρτύρων.

21/11/09 Η εορτή της Συνάξεως των Αρχαγγέλων στον Ιερό Ναό Αυτών στην Ιόππη


Τo Σάββατον 8/21-11-2009 εορτάσθη εις την Ιόππην η εορτή της Συνάξεως των Αγίων επουρανίων αΰλων Δυνάμεων Ασωμάτων. Η παρά το Τελ-Αβίβ παραθαλασσία Ιόππη (Γιάφφα) είναι μία των αρχαίων πόλεων της Παλαιστίνης και μία εκ των πρώτων Μητροπόλεων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Η Ιόππη αναφέρεται εις την Καινήν Διαθήκην ήδη από τους πρώτους χρόνους της ιδρύσεως της Εκκλησίας. Εις την Ιόππην ήλθεν ο Απόστολος Πέτρος από την Λύδδαν με πρόσκλησιν των Χριστιανών αυτής και ανέστησε την θανούσαν ελεήμονα οσίαν Ταβιθάν (Πραξ. 9,36-43). Εις την Ιόππην εφιλοξενείτο ο Πέτρος εις την οικίαν Σίμωνος του βυρσοδέψου, οπότε και είδε από του δώματος της οικίας την εκ του ουρανού κατερχομένην οθόνην μετ' ακαθάρτων ζώων και ήκουσε φωνήν προτρέπουσαν αυτόν να λάβη και να φάγη. Και εκείνος είπεν, «Ουδαμώς Κύριε, ακάθαρτα γαρ εισι» (Πραξ. 10,13). Ενώ η φωνή είπεν, «α ο Θεός εκαθάρισεν συ μη κοίνου» (Πραξ. 10,15). Με το όραμα τούτο ο Θεός προητοίμαζε την εις την Ιόππην έλευσιν του εκ Καισαρείας Ρωμαίου εκατοντάρχου Κορνηλίου και την εισδοχήν αυτού εις τον Χριστιανισμόν, ως απαρχής της εξ εθνών Εκκλησίας. (Πραξ. 10). Την μνήμην αυτού εορτάζει η Εκκλησία την 13ην Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Εις τον λιμένα της Ιόππης απεβιβάζοντο δια μέσου των αιώνων έως και το μέσον του 20ου αιώνος χιλιάδες προσκυνητών της Αγίας Γης και εξεφορτούντο τα υλικά οικοδομής των ναών της Αγίας Γης και τα παντός είδους εκκλησιαστικά και λειτουργικά αντικείμενα αυτών.

Ο φλοίσβος των κυμάτων της θαλάσσης της Ιόππης πλήττει και γλείφει την ιεράν μονήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πατριαρχείου με τον ομώνυμον αυτής ναόν, καταστραφέντα εκ πυρκαϊάς το 1957, ανακαινισθέντα δε εκ βάθρων προσφάτως δαπάναις του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, ηγουμένου αυτής. Εις τον ναόν τούτον συχνάκις εκκλησιάζονται τα μέλη της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου, χρησιμοποιούντα κυρίως ως καθεδρικόν ναόν αυτόν, το παρακείμενον ιερόν ναόν του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Εις τον ναόν τούτον τελούνται έκαστον Σάββατον λειτουργίαι εις την ρωσικήν και ρουμανικήν γλώσσαν δια τους ρωσοφώνους και ρουμανοφώνους Ορθοδόξους πιστούς της πόλεως και των περιχώρων.

Εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν τούτον του Πατριαρχείου, ήλθεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μετά συνοδείας εξ Ιεροσολύμων, την πρωΐαν του Σαββάτου 8ης / 21ης Νοεμβρίου 2009. Εις αυτόν επεφυλάχθη θερμή υποδοχή υπό του καθηγουμένου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού και του ιερατείου εις την άνωθεν του ναού πλατείαν, εξ ης, τη προπορεύσει του σώματος των Προσκόπων, πάντες έφθασαν εις την ιεράν μονήν και εις τον εντός αυτής ιερόν ναόν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ενδυθείς μανδύαν ο Πατριάρχης, εισώδευσε και ευλογήσας τον λαόν, προεξήρξε του Όρθρου και της θ. Λειτουργίας, συλλειτουργούντων Αυτώ του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, του καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού, του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, των ιερομονάχων των ομόρων της Ιόππης πόλεων, Λύδδης και Ρέμλης, των ιερέων και διακόνων.

Η θ. Λειτουργία, τελεσθείσα εις την ελληνικήν, αραβικήν, ρωσικήν και ρουμανικήν, εμυσταγώγησε πάντας εις το μυστήριον της οικονομίας του Θεού δι' ημάς, δια του ενανθρωπίσαντος μονογενούς Υιού Αυτού, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δια της ομιλίας αυτού ο Μακαριώτατος εδίδαξε τον λαόν περί του έργου των Αγγέλων εις την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, ως βοηθών του Θεού, διακονούντων εις το έργον της σωτηρίας του ανθρώπου.

Την Θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησε δεξίωσις εις το Ηγουμενείον και ακολούθως Τράπεζα παρατεθείσα υπό του καθηγουμένου Αρχιεπισκόπου Ιόππης κ. Δαμασκηνού.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΗ υποδοχή του Πατριάρχου από τους Ρωμαιορθοδόξους της Ιόππης στο λιμάνι

Ο Μακαριώτατος με τον ηγούμενο εισερχόμενος στην πύλη της μονής

Η Α.Θ.Μ. κατά την τέλεση της θ. Λειτουργίας στην εορτή των Αρχαγγέλων

Ο Μακαριώτατος κηρύττει το θείο λόγο στους πιστούς

Ιερά λιτανεία της εικόνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ο Αρχιμ. Ιερώνυμος βαστάζει την εικόνα των Αγίων αϋλων Δυνάμεων Ασωμάτων

Εξωτερική άποψη της Ιεράς Μονής

Ο Μακαριώτατος με τον ηγούμενο, Αρχιεπ. Δαμασκηνό στην τράπεζα

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 159 επισκέπτες.