Τρίτη, 07 Ιουλ, 2020
Κυριακής μεγαλομάρτυρος. Θωμά του εν Μαλεώ.

18/01/10 Η παραμονή των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο


Ένας από τους λόγους του διαχωρισμού των δύο μεγάλων Δεσποτικών εορτών, των Χριστουγέννων και των Φώτων, από του εορτασμού αυτών εις μίαν και την αυτήν ημέραν, ήτο το γεγονός ότι ο Επίσκοπος Ιεροσολύμων έπρεπε την ημέραν αυτήν του κοινού εορτασμού να προλάβη να μεταβή από την Βηθλεέμ εις τον Ιορδάνην ποταμόν. Η μετάβασις αυτή κατέστη ευκολωτέρα μετά τον διαχωρισμόν και τον καθορισμόν της εορτής των Χριστουγέννων την 25ην Δεκεμβρίου και των Επιφανείων την 6ην Ιανουαρίου.

Ακολουθών την αρχαίαν ταύτην συνήθειαν της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, του επί τόπου δηλαδή εορτασμού της κατά σάρκα Γεννήσεως και της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, μετέβη εις Βηθλεέμ δια τον εορτασμόν της παρελθούσης εορτής των Χριστουγέννων την παραμονήν και ανήμερα, και εις Ιορδάνην ποταμόν δια την παρούσαν των Θεοφανείων την παραμονήν αυτής.

Προ της εκκινήσεως δια τον Ιορδάνην, την πρωΐαν της Παραμονής των Θεοφανείων, Δευτέραν 5ην/18ην Ιανουαρίου 2010, ετελέσθη ο Όρθρος εις τον Ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά το τέλος τούτου ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Θεοφανείων. Εις την ενάτην Ώραν προσήλθεν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και ενδυθείς μανδύαν, προεξήρξε του Εσπερινού και της θ. Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου. Προς το τέλος ταύτης ετέλεσε τον Μικρόν Αγιασμόν και ηγίασε τους μετέχοντας Αρχιερείς και ιερείς, τους μοναχούς, τας μοναχάς, τους προσκυνητάς και τον λοιπόν πιστόν λαόν. Μετά ταύτα, του Πατριάρχου ενδεδυμένου τον μανδύαν και των ιερέων ακολουθούντων και των ψαλτών ψαλλόντων το «εν Ιορδάνη Βαπτιζομένου Σου, Κύριε», εγένετο επίσημος άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα ανεπεμφθη δέησις και ηγιάσθη η αίθουσα του Θρόνου και τα γραφεία υπό του εφημερίου ιερέως του ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος ανέμενε εις την αίθουσαν μετά των Αρχιερέων, έως ότου προσήλθεν η Αρχιερατική συνοδεία εκ του παρά τον Ναόν της Αναστάσεως Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Εκεί δια το Αραβόφωνον ημών ποίμνιον της πόλεως των Ιεροσολύμων ετελέσθη η ακολουθία της Παραμονής των Θεοφανείων μετά του Μικρού Αγιασμού, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου. Της συνοδείας ελθούσης εις την αίθουσαν, ο εφημέριος του αγίου Ιακώβου π. Αϊσσα Αουάδ, λαβών ευλογίαν παρά του Μακαριωτάτου, ηγίασε την αίθουσαν και τα γραφεία.

Εν τω μεταξύ είχον αρχίσει να επιβιβάζωνται εις τα λεωφορεία προσκυνηταί εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Κύπρου, εξ Ιεροσολύμων και διαφόρων άλλων πόλεων της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου με κατεύθυνσιν προς τον Ιορδάνην ποταμόν. Την αθρόαν συνήθη προσέλευσιν ουδόλως επηρέασεν η αναμενομένη παρ' ημών και παρά του Θεού αποσταλείσα ημίν εν τέλει καταρρακτώδης βροχή. Οι προσκυνηταί μεταβαίνοντες προς Ιορδάνην ποταμόν ανήρχοντο, συμφώνως προς αντικειμενικάς εκτιμήσεις, εις χιλιάδας Ορθοδόξων Χριστιανών και ουχί μόνον.

Την 9.30 π.μ. ανεχώρησε δια τον Ιορδάνην η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του παρεπιδημούντος Μητροπολίτου Τριμυθούντος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Βαρνάβα και του αδελφού της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου π. Διονυσίου.

Ο Μακαριώτατος διήλθε πρώτον δια της Ιεριχούς, ένθα εις το ηγουμενείον της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ελισσαίου του Πατριαρχείου εις το κέντρον της πόλεως, υπεδέχθη Αυτόν ο ηγούμενος αυτής Πανοσιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος. Εκ του ηγουμενείου ο Μακαριώτατος μετέβη εις την Νομαρχίαν της Ιεριχούς, ένθα έγινε δεκτός μετά τιμών εκ του Νομάρχου της πόλεως της Ιεριχούς κ. Κάμελ Χμουντ.

Εις την Νομαρχίαν της Ιεριχούς ο Νομάρχης εκαλωσώρισε τον Μακαριώτατον ως Πατριάρχην και ως φέροντα την ευλογίαν της βροχής, εκαλωσώρισε την συνοδείαν Αυτού ως και τον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτήριον Αθανασίου και συνεχάρη Αυτόν επί τη επιτελουμένη εορτή των Θεοφανείων, εις την οποίαν ηυχήθη να δυνηθούν πλήρως να μετάσχουν κατά το επόμενον έτος και να δυνηθούν να επισκεφθούν την Ιερουσαλήμ οι κάτοικοι της Ιεριχούς εις το πλαίσιον μιας πλήρους και δικαίας πολιτικής συμφωνίας. «Είθε να δυνηθώμεν να ηγηθώμεν μίας τέτοιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας» είπεν ο Νομάρχης. Αντιφωνών ο Μακαριώτατος είπε τα κάτωθι:(η προσφώνησις ευρίσκεται εις τον ακόλουθον σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2010/01/18/948/ )

Μετά ταύτα ωμίλησεν ο Μουφτής σεΐχης της πόλεως κ. Μουχάμαντ Αρούμπ και είπε περί της σχέσεως Χριστιανών και Μουσουλμάνων συμφώνως προς τα λεγόμενα εις το Κοράνιον υπό του Μωάμεθ περί του Χριστού ότι κατήλθεν εις τον κόσμον τούτον ως λυτρωτής, δια να λυτρώση τον κόσμον εκ της αδικίας.

Μετά τούτο ο Μακαριώτατος ανεχώρησε, κατευθυνόμενος προς ανατολάς της πόλεως, ένθα εις την σιδηράν πύλην, την διαχωρίζουσαν την Ιεριχώ ως ανεξάρτητον πόλιν από τα κατεχόμενα υπό του Ισραήλ Ιορδανικά εδάφη, άφησαν αυτόν οι συνοδεύοντες τιμητικώς της Παλαιστινιακής Αρχής και παρέλαβον Αυτόν οι συνοδεύοντες τιμητικώς του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι και έφθασαν μετ' Αυτού, αφού διέβησαν τον φράχτην τον περιφράσσοντα την μη εισέτι αποναρκοθετημένην περιοχήν του Ιορδάνου, προ της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου.

Ενταύθα ανέμενε τον Μακαριώτατον ενδεδυμένον το ιερατείον και πολύς λαός, ουδόλως επηρεασθείς εκ της βροχής και του λασπώδους εδάφους. Ενδυθείς ο Μακαριώτατος τον μανδύαν, εισήλθε εις τον ημικατεστραμμένον από των ημερών του πολέμου των εξ ημερών του 1967 ιερόν ναόν του Τιμίου Προδρόμου, ένθα προεξήρξε της Θ' Ώρας της Παραμονής των Θεοφανείων.

Μετά ταύτα, η Πατριαρχική συνοδεία, προπορευομένου του Σώματος των Προσκόπων, παρόντος του εκπροσώπου του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ κ. Μπεν Χουρ και του Στρατιωτικού Διοικητού της περιοχής της Ιεριχούς του Ισραήλ κ. Ίτζικ Ντέρη και του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και του Νομαρχιακού Συμβούλου Πειραιώς και Προέδρου της Ουνέσκο κ. Ιωάννου Μαρωνίτου, εξήλθε της Μονής και κατηυθύνθη πεζή εις την δυτικήν όχθην του Ιορδάνου.

Ενταύθα επί της εξέδρας του Πατριαρχείου, της ανακαινισθείσης και στερεωθείσης προσφάτως υπό του Υπουργείου Τουρισμού του Ισραήλ, ετελέσθη ο Εσπερινός της εορτής των Θεοφανείων και η ακολουθία του Μικρού Αγιασμού εις ύδωρ εντός μεγάλης κολυμβήθρας, εν ω συνεχώς εψάλλετο το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε...».

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος κατήλθε από της εξέδρας μετά πολύ μεγάλης δυσκολίας, λόγω του συνωστισμού του πλήθους, προσήλθε εις την όχθην και ευλογήσας, ηγίασε τα Ιορδάνεια νάματα δια της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού εις το ποτάμιον ύδωρ.

Τούτου τελεσθέντος, ο Μακαριώτατος, η ιερατική συνοδεία και ο λαός ήρχισαν να ανέρχωνται προς την Ιεράν Μονήν του Τιμίου Προδρόμου και να επιβιβάζωνται εις τα ίδια αυτών οχήματα η τα λεωφορεία δια την αναχώρησιν έκαστος προς τον προορισμόν αυτού.

Ο Μακαριώτατος μετά της Συνοδείας αυτού και πολλών προσκυνητών διήλθον δια της Ιεράς Μονής του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου, ένθα ο ηγούμενος αυτής και συνάμα επιμελούμενος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος, παρέθεσε πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν.

Εν ω ταύτα ελάμβανον χώραν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, ετελείτο η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και εν συνεχεία του Μικρού Αγιασμού των υδάτων εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, το Καθολικόν, τον Πανάγιον Τάφον, και πέριξ ανά τα προσκυνήματα, προεξάρχοντος του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, βοηθούντων αυτώ του Παρασκευοφύλακος Αρχιμανδρίτου π. Ισιδώρου και των άλλων Ναϊτών Πατέρων.

Εκ της ΑρχιγραμματείαςΠλήθος προσκυνητών κατευθύνονται πεζή προς την Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου

Η πορεία των προσκυνητών παρά τις αντίξοες συνθήκες προς το μοναστήρι

Εξωτερική άποψη της Ι. Μονής Τ. Προδρόμου με προσκυνητές

Η αρχαία ημικατεστραμμένη Μονή του Τιμίου Προδρόμου δίπλα στον Ιορδάνη

Ο ηγούμενος του Αββά Γερασίμου και η συνοδεία σε αναμονή του Μακαριωτάτου

Η ακολουθία της Θ’ Ώρας στην Ι. Μ. Τιμίου Προδρόμου

Η κάθοδος προς τον Ιορδάνη, προπορευομένων των Προσκόπων

Η κάθοδος του Πατριάρχου με τους κ. Μπεν Χουρ & Ντέρη προς τον Ιορδάνη

Η Α.Θ.Μ. με τον π. Χρυσόστομο τελούντες τον Αγιασμό στην εξέδρα

«Εν Ιορδάνει βαπτιζομένου Σου, Κύριε...»

Η όχθη του Ιορδάνου, όπου ετελέσθη ο Αγιασμός των υδάτων

Η παρατεθείσα από τον ηγούμενο π. Χρυσόστομο στην Α.Θ.Μ. εόρτια τράπεζα

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 161 επισκέπτες.