Κυριακή, 09 Αυγ, 2020
Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθία απόστ., των εν Χάλκη 10 μαρτύρων.

Τα Τείχη της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ

22/11/2011 Η 6η επέτειος της ενθρονίσεως της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄


Την Τρίτην, 9ην /22αν Νοεμβρίου 2011, εωρτάσθη εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων η 6η επέτειος από της Ενθρονίσεως του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ εις τον ένδοξον Θρόνον του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Δια το χαρμόσυνον γεγονός τούτο ετελέσθη Δοξολογία εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως την 10.30 π.μ. ώραν της ως άνω ημέρας, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και συνιερουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων, των παρεπιδημούντων Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης κ. Ιωήλ και Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοζάνης κ. Παύλου και των Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, εγγάμων ιερέων του αραβοφώνου ποιμνίου του Πατριαρχείου εκ πασών των περιοχών της δικαιοδοσίας αυτού και των παρεπιδημούντων εκ των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, παρουσία του εξοχωτάτου Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου.

Μετά την εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως Δοξολογίαν, των κωδώνων κρουομένων, εγένετο η άνοδος εις το Πατριαρχείον, ένθα προσεφώνησε τον Μακαριώτατον εξ ονόματος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος ως έπεται: (ίδε ηλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/11/22/4645/) καί ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου ὡς ἕπεται: ( ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/11/22/4639/.)

και άλλοι, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εις την ευχαριστήριον αντιφώνησιν της Α.Θ.Μ. έχουσαν ως έπεται:

Εκλαμπρότατε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,

Αγαπητοί Πατέρες και Αδελφοί,

Ευλαβείς προσκυνηταί,

Δόξαν και ευχαριστίαν αναπέμψαμεν σήμερον τω αγίω Τριαδικώ Θεώ ημών επί τη εορτή της ενθρονίσεως της Ημών Μετριότητος, επί του αποστολικού και μαρτυρικού θρόνου αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτου Ιεράρχου των Ιεροσολύμων εν τω Πανιέρω Ναώ της Αναστάσεως του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η από της αναρρήσεως Ημών έκτη επέτειος εις τον επί του τόπου του Φρικτού Γολγοθά και του Παναγίου Τάφου επισκοπικού τε και Πατριαρχικού θρόνου, δηλονότι των Ιεροσολύμων, αποτελεί γεγονός Εκκλησιαστικόν και ουχί κοσμικόν. Και τούτο, διότι κατά τον θείον Παύλον: «Το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος», (Πραξ. 20.28). Όπερ σημαίνει και πάλιν κατά Παύλον ότι: «τα μωρά και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά …..όπως μη καυχήσηται πάσα σαρξ ενώπιον Θεού», ( Α  Κορ. 1, 27-29».

Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, ούσα αγιογραφικώς η Μήτηρ πασών των Εκκλησιών και το του Θεού κατοικητήριον, αναδεικνύεται ο τόπος και ο χώρος του επιγείου Θρόνου της μεγαλωσύνης του Θείου Λόγου, του εν Ναζαρέτ ευαγγελισθέντος, εν Βηθλεέμ κατά σάρκα γεννηθέντος και εν Ιερουσαλήμ σταυρωθέντος και αναστάντος Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Των κοσμοσωτηρίων τούτων ιστορικών γεγονότων μάρτυς πιστός και ισχυρός παραμένει δια μέσου των αιώνων η γεραρά Αγιοταφιτική Αδελφότης μετά των, κατά διαδοχήν εκλελεγμένων Ηγουμένων και Πατριαρχών αυτής, προς λειτουργίαν των Παναγίων Προσκυνημάτων αλλά και διακονίαν του διαπεπιστευμένου ευλαβούς και πολυπαθούς αυτής Χριστεπωνύμου ποιμνίου.

Η σημερινή ενθρονιστήριος πανήγυρις δεν αφορά εις την Ημετέραν ελαχιστότητα αλλά μάλλον εις τον ιερόν θεσμόν του επισκοπικού και Πατριαρχικού αξιώματος, ως λέγει και ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος: «Όπου αν φανή ο Επίσκοπος, εκεί και το πλήθος έστω ώσπερ αν η Χριστός Ιησούς εκεί και η καθολική Εκκλησία», ( Σμυρν. VIII ). Λέγομεν τούτο διότι «ο Χριστός εστι η κεφαλή του Σώματος της Εκκλησίας», (Κολ. 1, 18) και ο αρχηγός της πίστεως ημών», ( Εβρ. 12, 2).

Τούτο απεδείχθη εναργέστατα κατά την άχρι τούδε ταπεινήν κυβερνητικήν Ημών διακονίαν εν τω σκάφει της αγίας ημών των Ιεροσολύμων Εκκλησίας. Επ’ ουδενί αμφιβαλλόμενοι ότι ο εχθρός της Εκκλησίας εστίν ο διάβολος (Ματθ. 13, 25). Ο δε εχθρός του διαβόλου εστίν η εν Αγίω Πνεύματι του Χριστού, ενότης και αγάπη. «Πάντες ουν, ομοήθειαν Θεού λαβόντες, εντρέπεσθε αλλήλους, και μηδείς κατά σάρκα βλεπέτω τον πλησίον, αλλ’ εν Ιησού Χριστώ αλλήλους δια παντός αγαπάτε. Μηδέν έστω εν υμίν, ο δυνήσεται υμάς μερίσαι, αλλ’ ενώθητε τω επισκόπω και τοις προκαθημένοις εις τόπον και διδαχήν αφθαρσίας, κηρύττει ο Άγιος Ιγνάτιος», ( Μαγν. VI,2).

Επί τούτοις δεόμενοι του Κυρίου και Θεού ημών, όπως κατευθύνη το σκάφος της Εκκλησίας αυτού εις λιμένας ασφαλείς, ευδίους και ειρηνικούς, επικαλούμεθα επί πάντας τους τιμήσαντας την ημέραν ταύτην δύναμιν την εξ ύψους, υπομονήν και πάσαν παρά Θεού ευλογίαν, εκφράζοντες θερμάς ευχαριστίας προς τους προσφωνήσαντας ημάς, τον Γέροντα Αρχιγραμματέα, Ιερώτατον Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχον, ομιλήσαντα εξ ονόματος των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και της Αγιοταφιτικής ημών Αδελφότητος, τον Εκλαμπρότατον Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος κ._Σωτήριον Αθανασίου, τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην κ._Ισίδωρον, αντιπρόσωπον της Αδελφής Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ρωσίας, διαβιβάσαντα Ημίν τας ευχάς του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας κ._Κυρίλλου, τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν ομιλήσαντα εξ ονόματος του ποιμνίου Ημών εις Ναζαρέτ, τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, ομιλήσαντα εξ ονόματος του ποιμνίου Ημών εις Ιόππην τον Σχολάρχην της Πατριαρχικής ημών Σχολής, Οσιολογιώτατον Μοναχόν π. Φώτιον, τον αιδεσιμώτατον π. Αϊσα Αουάδ, ομιλήσαντα εξ ονόματος του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Ιακώβου, τον Διευθυντήν της Σχολής του Αγίου Δημητρίου, εντιμότατον κ. Σαμίρ Ζανανίρη, Σχολάρχην της Σχολής Αγίου Δημητρίου, τον κ. Όδε Καουάς ομιλήσαντα εκ μέρους του ποιμνίου ημών εν Ιορδανία, τον Πανοσιολογιώτατον Αρχιμανδρίτην Φιλόθεον ομιλήσαντα εκ μέρους Μητροπόλεως Άκκρης, τον π. Γεώργιον Σαχουάν, ομιλήσαντα εξ ονόματος της Κοινότητος Μπετζάλλας, τον κ. Σεζάρ Μαρτζήε, ομιλήσαντα εξ ονόματος της Ισραηλινής Κυβερνήσεως, τον κ. Elad Halevy ομιλήσαντα εξ ονόματος της Δημαρχίας Ιεροσολύμων, τον αξιότιμον Δρ. Χαλήλ Αντράους, ομιλήσαντα εκ μέρους των Κοινοτήτων του Βορρά, τον Πρόεδρον της Τζαμαΐγιε της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων κ. Μπάσεμ Σαΐδ και άπαντας τους παρισταμένους εις τον εορτασμόν τούτον της ενθρονιστηρίου ταύτης επετείου.

Επιδαψιλεύομεν πάσιν υμίν τας Πατρικάς Ημών ευχάς και Πατριαρχικάς ευλογίας.

Εις υγιείαν πάντων υμών!

Μετά την εις το Πατριαρχείον δεξίωσιν ηκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα προς υλικήν ευφροσύνην μετά την πνευματικήν τοιαύτην.

Εκ της Αρχιγραμματείας.

 

Η πρωτότυπη είδηση σε πολυτονική γραφή με τις συνοδευτικές φωτογραφίες και το video βρίσκεται στην Πύλη ειδησεογραφίας του Πατριαρχείου στον σύνδεσμο http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/11/22/4662/Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 162 επισκέπτες.