Κυριακή, 09 Αυγ, 2020
Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθία απόστ., των εν Χάλκη 10 μαρτύρων.

12/12/09 Επίσκεψη του νεο-εκλεγέντος Γενικού Γραμματέως του Π.Σ.Ε. κ. Olav Tveit στο Πατριαρχείο


Την Πέμπτην, 27ην Νοεμβρίου/ 10ην Δεκεμβρίου 2009, επεσκέφθη τον Μακαριώτατον Πατέρα ημών και Πατριάρχην της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλον τον Γ', ο εκλεγείς κατά την πρόσφατον, 59ην Κεντρικήν Επιτροπήν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), από 26ης Αυγούστου έως 3ης Σεπτεμβρίου 2009, νέος Γενικός Γραμματεύς αυτού, εκ Νορβηγίας καταγόμενος, κ. Olav Tveit. Ούτος αναλαμβάνει πλήρη τα καθήκοντα αυτού από 1ης Ιανουαρίου 2010, άμα τη λήξει της θητείας του άχρι τούδε Γενικού Γραμματέως Rev. Samuel Cobia, την 31ην Δεκεμβρίου 2009.

Η επίσκεψις αυτή έλαβε χώραν εις το πλαίσιον της συνεχίσεως της υπό του Π.Σ.Ε. αναληφθείσης δραστικής πρωτοβουλίας συμβολής εις την ειρηνευτικήν προσπάθειαν εις Μέσην Ανατολήν δια της ιδρύσεως του Τμήματος P.I.E.F. (Palestine - Israel Ecumenical Forum), αρχής γενομένης εις το Αμμάν της Ιορδανίας, τον Ιούνιον του έτους 2007.

Εις την συνάντησιν αυτήν μετέσχε τότε ο οσονούπω αφυπηρετών Γενικός Γραμματεύς του Π.Σ.Ε., Rev. Samuel Cobia, ο οποίος εν συνεχεία επεσκέφθη τα Ιεροσόλυμα και το Πατριαρχείον.

Η ειρηνευτική αύτη πρωτοβουλία συνεχίζεται και νυν δια Γενικής Συναντήσεως των μελών του Σώματος τούτου εις την πόλιν της Βηθλεέμ από 10ης -14ης Δεκεμβρίου 2009.

Προ της ενάρξεως των εργασιών του Τμήματος τούτου έλαβε χώραν η επίσκεψις των εκπροσώπων του Π.Σ.Ε. εις το Πατριαρχείον. Την έναρξιν των εργασιών τούτων προσεκλήθη να κηρύξη ο Μακαριώτατος την επομένην, Παρασκευήν 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2009.

Ο νέος Γενικός Γραμματεύς εξέφρασε την χαράν αυτού και τας ευχαριστίας δια την επίσκεψιν εις το Πατριαρχείον και δια την συνεργασίαν αυτού μετά του Π.Σ.Ε. Ο Μακαριώτατος εκαλωσώρισε τον νέον Γενικόν Γραμματέα, συνεχάρη αυτόν επί τη εκλογή και επανέλαβε την διάθεσιν Αυτού να συνεργασθή το Πατριαρχείον μετά του Π.Σ.Ε., ως η αρχαιοτέρα και μόνη αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αγίας Γης, η διατηρήσασα τον θρησκευτικόν χαρακτήρα των Ιεροσολύμων ως πόλεως ανοικτής δι' όλας τας θρησκείας και όλα τα έθνη.

Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις προβλήματα, τα οποία δημιουργούν χριστιανικαί τινες ομάδες εις την ειρηνευτικήν προσπάθειαν της Μέσης Ανατολής με ακραίας τοποθετήσεις της κατά γράμμα ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Επίσης ανεφέρθη εις την απόπειραν της Ισραηλινής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να επισκευάση εξωτερικήν κλειστήν θύραν του δυτικού τείχους του Ναού της Αναστάσεως. Επί του θέματος του διαθρησκευτικού διαλόγου, ο Μακαριώτατος είπε ότι «είναι ενδεδειγμένος δι' άλλας περιοχάς, δι' ημάς όμως εις Μέσην Ανατολήν υπάρχει τι βαθύτερον, η συμβίωσις απ' αιώνων».

«Το Πατριαρχείον παρακολουθεί τα θέματα και τα προβλήματα των Χριστιανών της Αγίας Γης», είπεν ο Μακαριώτατος, «και επιμελείται τούτων δια παροχής αδειών διακινήσεως μεταξύ των κατεχομένων περιοχών και τής Ιερουσαλήμ, δι' υποτροφιών δια σπουδάς, συμπαραστάσεως εις νησηλευτικά ιδρύματα κ.α.Επί του θέματος της πόλεως των Ιεροσολύμων δεν δεχόμεθα αποκλειστικότητα αυτής δι' ουδένα». Ο Μακαριώτατος έθιξε και το θέμα της ανάγκης επιμελείας και βοηθείας των Χριστιανών εντός του Ισραήλ.

Ο κ. Olav Tveit εξέφρασε τας ευχαριστίας αυτού εις τον Μακαριώτατον δια τον ρόλον του Πατριαρχείου, ρόλον συμπαραστάσεως εις χριστιανούς και ουχί μόνον.

Ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Olav Tveit επί τη εκλογή και επισκέψει αυτού αργυράν ανάγλυφον σφαίραν ομοιώματος μικρογραφίας της Αγίας Πόλεως ως συμβόλου ειρήνης και εις τους λοιπούς εκπροσώπους μετάλλια των 2000 ετών χριστιανοσύνης και φωτογραφικά λευκώματα περιέχοντα τας τελετάς του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Εν συνεχεία της επισκέψεως του Γενικού Γραμματέως του Π.Σ.Ε. κ. Olav Tveit, την επομένην, Παρασκευήν, 28ην Νοεμβρίου/ 11ην Δεκεμβρίου 2009, έλαβε χώραν εις Βηθλεέμ και εις το International Center of Bethlehem (ICB), της Λουθηρανικής Εκκλησίας η Γενική Συνάντησις των μελών του τμήματος PIEF (Palestine Israel Ecumenical Forum), ιδρυθέντος υπό του Π.Σ.Ε. δια την προώθησιν της ειρήνης εις την Μέσην Ανατολήν.

Εις το κέντρον τούτο μετέβη ο Μακαριώτατος και η συνοδεία Αυτού, αποτελουμένη εκ του Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, του Πατριαρχικού Επιτρόπου εν Βηθλεέμ Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, του εκ του Χωρίου των Ποιμένων ανταποκριτού του Πατριαρχείου εις τα Αραβικά Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως π. Αϊσσα Μούσλεχ, του ιεροδιακόνου π. Αθανασίου, του εκ της Ιορδανίας διακεκριμένου μέλους του ποιμνίου ημών επιχειρηματίου κ. Αϊσσα Ζρεκάτ και της εκ Κάρακ της Ιορδανίας κ. Ουαφά Κσους Διευθυντρίας του Τμήματος του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.) εις Ιορδανίαν.

Άμα τη ενάρξει του προγράμματος, ο Λουθηρανός Επίσκοπος εις τα Ιεροσόλυμα Right Rev. κ. Munib Yunan εκαλωσώρισεν τον Μακαριώτατον και πάντας τους μετέχοντας εις την Συνάντησιν. Ο Γενικός Γραμματεύς Rev Olav Tveit επεσήμανε την σημασίαν της συνεχίσεως της «προσκλήσεως του Αμμάν» (Amman Call) δια την προώθησιν και εδραίωσιν της ειρήνης, την σημασίαν της επί το αυτό συναντήσεως ημών και μάλιστα εις τον χώρον της Βηθλεέμ, εις τον οποίον εγεννήθη κατά σάρκα ο άρχων της ειρήνης, Υιός και Λόγος του Θεού Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

«Οφείλομεν», είπε, «να αξιοποιήσωμεν όλην την δύναμιν του Πνεύματος, το οποίον εξέχεεν εις τας καρδίας ημών ο Θεός, προκειμένου να αποστείλωμεν εντεύθεν μήνυμα ελπίδος και αισιοδοξίας». Με τους λόγους τούτους εκάλεσε τον Μακαριώτατον να ευλογήση τας εργασίας της Συναντήσεως ως Πατριάρχης Ιεροσολύμων και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.).

Το απευθυνθέν υπό του Μακαριωτάτου Μήνυμα έχει ως εξής: http://www.jerusalem-patriarchate.info/en/view.php?message_id=372
Μηνύματα απέστειλαν επίσης ο απερχόμενος Γενικός Γραμματεύς του Π.Σ.Ε. Rev. Samuel Cobia, ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής (Σ.Ε.Μ.Α.) κ. Τζίριες Σάλεχ, Εθνικά Συμβούλια Εκκλησιών και Τοπικοί Οικουμενικοί Οργανισμοί.

Τον Πρόεδρον της Παλαιστινιακής Αυτονομίας κ. Μαχμούτ Αμπάς αντεπροσώπευσεν ο Αρχηγός του Επιτελείου (Chief of Staff), Dr. Rafiq Al- Husseini, ο οποίος ανέλυσε το πλαίσιον των χριστιανικών-μουσουλμανικών σχέσεων εις την Μέσην Ανατολήν και εις την ευρυτέραν περιοχήν βάσει του προτύπου της συμφωνίας του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του χαλίφου Ομάρ-Αλ-Χατάμπ και το πολιτικόν αδιέξοδον των μεταξύ του Ισραήλ και Παλαιστινίων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Αι εργασίαι της Συναντήσεως αυτής εσυνεχίσθησαν έως και το Σάββατον, 12ην Δεκεμβρίου 2009.


Εκ της ΑρχιγραμματείαςΟ Μακαριώτατος με τον κ. Olav Tveit, τους εκπροσώπους του Π.Σ.Ε. και Αγιοταφίτες Πατέρες

Ο Μακαριώτατος προσφέρει στον κ. Tveit αργυρό ομοίωμα της Αγίας Πόλεως

Ο Μακαριώτατος παρουσιάζει στον κ. Tveit φωτογραφικό λεύκωμα του Πατριαρχείου

Print-icon 
Πνευματικά δικαιώματα 2009-2013 © «Ρωμηοσύνη»
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του υλικού του ιστοχώρου με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή: «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

:: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων :: Ειδήσεις εκ του Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων :: Σχετικά :: Τελευταία νέα :: Τρέχοντα Προγράμματα :: Ιστορικό Αρχείο της Μ.Κ.Ο. "Ρωμηοσύνη" ::


Login-iconLogin  ForgottenPassword-iconΥπενθύμιση κωδικού 

Αυτή τη στιγμή διαβάζουν την ιστοσελίδα μας 198 επισκέπτες.